Auteursrichtlijnen

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV)

INSTRUCTIES VOOR AUTEURS

TBV, hèt medium voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, brengt nieuws en achtergronden met betrekking tot arbeid en gezondheid. TBV wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV), daarin zijn de NVAB en NVVG vertegenwoordigd.

TBV geeft zesmaal per jaar het vakblad in print uit en heeft een online platform – TBV-online.nl – dat vrij toegankelijk is (open access). Alle bijdragen in print, worden ook – gelijktijdig met het verschijnen van het print-nummer – gepubliceerd op TBV-online.nl en op SpringerLink (https://link.springer.com/journal/12498).

Auteurs kunnen tegenover de redactie (via TBVredactie@bsl.nl) hun voorkeur uitspreken voor publicatie van hun bijdrage in print of online. De redactie houdt met deze voorkeur rekening, maar neemt uiteindelijk zelf een besluit.

De redactie behoudt zich sowieso het recht voor om ingediende manuscripten voor te dragen voor online only publicatie op TBV-online.nl.

Wilt u publiceren op TBV-online.nl stuur uw kopij dan naar de TBV webredactie via webredactieTBV@bsl.nl. Stem uw idee a.u.b. eerst af met de plaatsvervangend hoofdredacteur, verantwoordelijk voor TBV-online: joost.vandergulden@radboudumc.nl

 1. Algemeen

Door inzending verklaart een auteur dat hij/zij het recht van publicatie aan het tijdschrift overdraagt. Wordt de kopij afgewezen, dan valt dit recht weer aan auteur terug. De auteur staat ervoor in dat de ingezonden kopij niet elders is aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd, en dat deze tot het moment van publicatie of afwijzing niet elders wordt aangeboden. Tevens garandeert auteur dat, indien er sprake is van publicatie van reeds eerder gepubliceerd materiaal (tekst, grafieken, foto’s) , de betreffende personen/auteurs/de betreffende uitgever hem daartoe toestemming hebben verleend. De auteur verklaart zich bij inzending akkoord met redactionele beoordeling en publicatie in TBV print en/of op het vrij toegankelijke online platform TBV-online.nl.

De redactie heeft het recht artikelen en andere kopij redactioneel te bewerken of te laten bewerken en informeert de auteur over het resultaat.

De auteur dient te vermelden of er belangenconflicten zijn (financiële of andere). Dit dient bij voorkeur al bij de aanbieding van het artikel te worden vermeld. De auteur dient te vermelden wie het onderzoek en/of de publicatie heeft gefinancierd. Bij gesubsidieerd onderzoek dient de auteur een verklaring op te nemen over de onafhankelijkheid van de auteurs bij het onderzoek, de analyse en het schrijven van het artikel.

1.1 (non) WMO-verklaring en/of GEB-check

Auteurs nemen kennis van de regels voor wetenschappelijk medisch onderzoek (WMO) en volgen deze. Doel van de WMO is het beschermen van proefpersonen tegen de risico’s en bezwaren van wetenschappelijk onderzoek. Het is aan de auteurs om te bepalen of het onderzoek wel of niet onder de reikwijdte van de WMO valt. Indien auteurs twijfel hebben of hun onderzoek onder de WMO valt, kan bij een erkende Medische Ethische Toetsings Commissie (METC) een zogenaamde niet-WMO Verklaring worden aangevraagd.

Auteurs nemen kennis van de AVG-regels ten aanzien van privacy en bescherming persoonsgegevens en volgen deze. Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) is een instrument om vóór de verwerking van persoonsgegevens de privacy risico’s in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze GEB-check kunnen, indien van toepassing, (additionele) maatregelen worden genomen om de privacy risico’s te verkleinen. Dit is aan de auteurs om binnen hun eigen organisatie te regelen. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met een jurist of functionaris gegevensbescherming van uw instelling. Een vermelding van een uitgevoerde GEB-check hoeft niet opgenomen te worden in een artikel.

 1. Instructies inzenden kopij

Kopij voor de printversie van Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) kunt u online insturen naar TBVredactie@bsl.nl, als Worddocument. Geef in uw aanbiedingsbrief aan voor welke rubriek uw bijdrage is bedoeld, wat volgens u de relevantie van uw artikel is voor de lezersgroep, en sluit eventuele toestemmingen en verklaringen bij. Zie voor dit laatste ook onder ‘Algemeen’. Vermeld duidelijk uw naam, titulatuur en correspondentieadres.

Kopij voor de rubrieken Onderzoek en Praktijk dient u in te dienen via https://www.editorialmanager.com/tvbv, het systeem waarin het reviewproces plaatsvindt.

 1. Instructies per rubriek

Overzicht rubrieken

Praktijkartikelen: –        Praktijk
–        Beroepsziekten
–        Richtlijn
–        Arts en wet
–        Tuchtcollege spreekt
–        Casus
Onderzoeksartikelen: –        Onderzoek
–        Onderzoek kort
–        Signaal
–        Referaat
Opinieartikelen: –        Opinie
–        Zeepkist
–        Column
Overig: –        Historie

 

Praktijk De rubriek ‘Praktijk’ biedt plaats aan inzichten, handelwijzen en interventies, die bijdragen aan de beroepsuitoefening van bedrijfs- en verzekeringsarts, maar die (nog) niet binnen formeel gestructureerde en gecontroleerde situaties zijn getoetst op hun effect of effectiviteit, dan wel (nog) niet als algemeen geaccepteerde uitvoeringspraktijk zijn beschreven in tekst- en handboeken, richtlijnen, protocollen en leidraden. Basiseis is dat de voorgestane praktijkvoering deugdelijk wordt beargumenteerd.

Omvang: maximaal 1400 woorden, inclusief intro 50 woorden en maximaal 10 literatuurverwijzingen en noten, figuren, tabellen en grafieken; maximaal twee illustraties en/of tabellen per artikel. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

 • een manuscript dient via Editorial Manager te worden aangeboden https://www.editorialmanager.com/tvbv de titel moet kort en kernachtig zijn en de hoofdtekst is systematisch ingedeeld;
 • het artikel moet vergezeld gaan van twee tot maximaal vijf aandachtspunten;
 • het manuscript wordt anoniem beoordeeld; vervolgens verneemt de auteur of het artikel kan worden geplaatst, dan wel aanpassing of herziening behoeft en op welke punten;
 • een eventueel herziene versie moet op twee manieren in Editorial Manager worden geüpload: als (1) versie met wijzigingen bijhouden (track changes) en (2) versie waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd (schone versie);

Beroepsziekten Veelal aan de hand van een casusbespreking of een nieuwe richtlijn gaat deze rubriek nader in op een bepaalde beroepsziekte.

Omvang: maximaal 1400 woorden, inclusief intro van maximaal 50 woorden. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

Richtlijn

In deze rubriek wordt een richtlijn gepresenteerd door één van de opstellers en/of commentaar door een gebruiker.

Omvang: maximaal 850 woorden. Inclusief intro van maximaal 30 woorden, eventueel commentaar maximaal 400 woorden. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

Arts en Wet

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht, wet medische keuringen, sociale verzekeringen, bezwaar en beroep, gezondheidsrecht.

Omvang: maximaal 850 woorden, inclusief intro van maximaal 30 woorden.

Tuchtcollege spreekt Een redactionele bewerking van een uitspraak van het Regionaal of Centraal Tuchtcollege over de behandeling van een tuchtklacht tegen een bedrijfs- of verzekeringsarts.

Omvang: maximaal 850 woorden, inclusief intro van maximaal 30 woorden. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

Casus

Casusbespreking in de vorm van een klinische les. De auteur geeft de stand der wetenschap in zijn specialisme en de beschikbare diagnostiek en behandelmogelijkheden weer, inclusief de relevantie voor bedrijfs- en verzekeringsartsen zoals het beoordelen van functionele mogelijkheden, preventieve maatregelen. Een actueel literatuuroverzicht is vereist. De casusbespreking moet leerpunten voor de praktijk bevatten.

Omvang: maximaal 850 woorden, inclusief intro van maximaal 30 woorden. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

3.2 Onderzoeksartikelen

Onderzoek

Nederlandstalige publicatie van nieuw onderzoek op het vakgebied.

Omvang: maximaal 2400 woorden, inclusief maximaal 20 literatuurverwijzingen en noten, exclusief maximaal 3 figuren, tabellen en/of grafieken.

 • een manuscript dient via Editorial Manager te worden aangeboden https://www.editorialmanager.com/tvbv
 • de titel moet duidelijk zijn en de hoofdtekst is systematisch ingedeeld: titel, introductie, methode, resultaten, discussie en conclusie, literatuur;
 • optioneel: een Engelstalige samenvatting: max. 150 woorden (in dat geval maximaal 2200 woorden voor het artikel) en 3 tot 5 Engelse keywords;
 • lever twee tot maximaal vijf aandachtspunten;
 • geef eventuele financieringsbronnen van het project/onderzoek aan (vergeet niet bijv. ZonMw- of RAAK-projectnummer te vermelden);
 • het manuscript wordt in de regel door twee deskundigen/referenten (anoniem) beoordeeld; vervolgens verneemt de auteur of het artikel kan worden geplaatst, dan wel aanpassing of herziening behoeft en op welke punten;
 • indien herziening nodig is: aangepaste versie uploaden in Editorial Manager als 1) versie met wijzigingen bijhouden (track changes) en 2) versie waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd (schone versie); de resultaten laten zich goed samenvatten;

Onderzoek kort Een korte presentatie van elders gepubliceerd Engelstalig onderzoeksartikel, van (maar niet exclusief) Nederlandse of Vlaamse auteurs. Aan de auteur wordt gevraagd een Nederlandse vertaling van het gestructureerde abstract van het oorspronkelijke artikel aan te leveren, waaraan hij een alinea heeft toegevoegd over de betekenis van het onderzoek voor de Nederlandse praktijk: een ‘extended summary’. Hierin vermeldt hij ook de referentie van het oorspronkelijke artikel, bij voorkeur als URL.

Een gestructureerd abstract kent minimaal de onderdelen: Inleiding / Vraagstelling, Methoden, Resultaten, Conclusies / Aanbevelingen.

Omvang: maximaal 400 woorden, inclusief intro van maximaal 25 woorden en evt. literatuurverwijzingen (maximaal 10) en noten. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

Titel: maximaal 20 karakters.

Signaal De rubriek ‘Signaal’ biedt plaats aan onderzoek dat actueel en relevant is, maar (nog) niet heeft geleid tot kopij die voldoet aan de criteria die voor een onderzoeksartikel gelden, bijvoorbeeld omdat het een pilotstudie betreft met kleine aantallen, of vanwege methodologische onvolkomenheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om kleinschalig onderzoek van praktijkvragen, of om onderzoek in het kader van de beroepsopleiding (scripties). De rubriek is niet bestemd voor casuïstiek. Er mag één feit of constatering voor het voetlicht worden gebracht. De auteur zal moeten kiezen en zich beperken. De titel is een weergave van deze keuze, de kopij de uitwerking ervan. De opbouw is volgens de structuur Inleiding, Methoden, Resultaten, Conclusie / Beschouwing.

Omvang: maximaal 400 woorden, inclusief intro van maximaal 25 woorden. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

Titel: maximaal 20 karakters.

Referaat Een referaat is een kritische bespreking van een onderzoeksartikel dat elders (meestal in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift) is gepubliceerd.

Wanneer is een onderzoeksartikel geschikt om er een referaat van te maken?

  • het betreft een relevant, maar nogal technisch artikel, niet zo gemakkelijk leesbaar;
  • de methode en/of resultaten en/of conclusie lenen zich voor een kritische bespreking.

Het gaat om de mening van de schrijver van het referaat (de referent). De referent kan de conclusies van het artikel in de context plaatsen van wat al bekend is uit de literatuur.

Een referaat krijgt een eigen titel, die anders is dan die van het gerefereerde artikel.

Omvang: maximaal 400 woorden, inclusief intro van maximaal 25 woorden, evt. literatuurverwijzingen (maximaal 10) en noten. Bij toevoeging figuur of tabel is het maximum aantal woorden lager. Overleg hierover met de redactie.

Titel: maximaal 20 karakters.

3.3 Opinieartikelen

Opinie

In deze rubriek worden onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor het dagelijks handelen in de praktijk van bedrijfs- en verzekeringsarts, voor zover deze handelwijzen nog niet als algemene uitvoeringspraktijk zijn geaccepteerd. Als basiseis geldt dat de voorgestane praktijkvoering deugdelijk is beargumenteerd.

Profiel:

– het onderwerp is actueel en valt binnen het aandachtsgebied van TBV;

– de auteur geeft in de samenvatting, die vooraf gaat aan zijn artikel, aan waarom hij het relevant vindt op dit moment zijn opinie kenbaar te maken;

– de auteur neemt een duidelijk herkenbare stelling in aangaande het onderwerp;

– er is sprake van een expliciete afweging van argumenten pro en contra, waardoor zijn redenering toetsbaar is;

– de auteur verantwoordt waarom hij na afweging van argumenten tot zijn standpunt komt;

– indien de auteur refereert aan onderzoek, baseert hij zich alleen op materiaal dat succesvol getoetst is in peer review;

– de auteur gaat respectvol om met argumenten die hijzelf niet deelt;

– het is voor publicatie niet noodzakelijk dat de redactie het standpunt van de auteur deelt.

Bij artikelen met een zeer uitgesproken of controversiële opinie overweegt de redactie om – in overleg met de inzender van het artikel – een andere auteur te benaderen voor een contra-opinie die dan gelijktijdig in TBV wordt gepubliceerd.

Omvang: maximaal 1100 woorden, inclusief intro van 65 woorden, literatuurverwijzingen (maximaal 10) en noten.

Zeepkist Een uitgave van TBV start na het hoofdredactioneel met een zeepkist. Criteria van een zeepkist: het onderwerp is actueel; de auteur neemt stelling die in de introductie al duidelijk moet worden en roept op tot discussie; zie verder onder opinie.

Omvang: maximaal 900 woorden, inclusief intro van 35 woorden en evt. literatuurverwijzingen (maximaal 10) en noten.

Column Bijdrage in vrije vorm waarin observaties omtrent gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen het domein arbeid en gezondheid opiniërend worden beschreven. Een column kan onder pseudoniem worden geplaatst, mits de identiteit van de auteur bij de redactie bekend is.

Omvang: maximaal 475 woorden, inclusief evt. literatuurverwijzingen (maximaal 2) en noten.

Titel: maximaal 20 karakters.

3.4 Overig

Historie Het manuscript dient ingediend te worden via TBVRedactie@bsl.nl; de auteur wordt begeleid door beherend redacteur.

Omvang: maximaal 1900 woorden, intro 50 woorden. Met illustratie 150 woorden per illustratie minder

Profiel: Een artikel in de rubriek ‘Historie’ behandelt aspecten van de geschiedenis van het domein arbeid en gezondheid, bij voorkeur een bepaalde historische ontwikkeling, en geeft daarbij de betekenis voor de huidige beroepspraktijk aan. Ook kan de auteur de verdiensten van een historische figuur behandelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van diens honderdste of tweehonderdste geboortedag.

 • Aanvullende instructies

Drukproef: voor publicatie ontvangt de auteur een drukproef, waarop eventuele tik- of spelfouten kunnen worden gecorrigeerd. Inhoudelijke wijzigingen zijn dan niet meer mogelijk.

Tabellen, grafieken, figuren en foto’s 

Tabellen, grafieken en figuren moeten los van de tekst leesbaar en begrijpelijk zijn. Geef in uw tekst duidelijk aan waar tabellen, grafieken, figuren en foto’s moeten worden geplaatst. Zet de tabellen en grafieken, gemaakt in Word met de tabel/grafiekfunctie, op een apart blad. Geef elke tabel en grafiek een eigen titel (zo kort mogelijk). Houd bij een getekende grafiek rekening met een aanzienlijke verkleining in het tijdschrift. Geef foto’s een zo kort mogelijk onderschrift. Lever figuren en foto’s digitaal aan in minimaal 300 dpi en een formaat van circa 10 x 15 cm (2MB of 1200-1800 pixels), gebruik TIF, EPS of JPG-formaat.

Literatuurlijst

Hanteer voor de literatuurverwijzingen de Vancouver stijl. Elke verwijzing krijgt een apart nummer en een nieuwe regel. De opbouw van de literatuurverwijzing is als volgt: Nummer. Namen en voorletters van alle auteurs (bij meer dan vier auteurs alleen de eerste drie, daarna ‘et al.’). Volledige titel. Naam van het tijdschrift in de standaardafkorting. Jaartal; deel(volume)nummer: eerste en laatste pagina. Als u meermalen naar dezelfde bron verwijst, telt de eerste verwijzing. Zie voorbeelden hieronder.

LET OP: graag literatuurverwijzingen gewoon als ‘platte tekst’ onderaan het artikel zetten en niet verwerken met de voetnootfunctie van word! Verwijzingen in de lopende tekst mogen op 2 manieren: zo [1] of zoals hier als superscript1.

Tijdschriftartikel

 • Drie auteurs of minder:

Otto W, Van Zitteren M. Moe: nog veel te begrijpen. Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd. 2022;30:3.

 • Artikel met meer dan drie auteurs:

Maggio LA, Thomas L, Chen HC, et al. Examining the readinesss of best evidence in medical education guides for integration into educational practice: a meta-synthesis. Perspect Med Educ. 2018;7:292-301.

 • Online first gepubliceerd:

Kraaij-Dirkzwager MM, Tromp MUY, Van der Torn P. COVID-19: over welke mensen maken we ons extra zorgen?. TSG Tijdschr Gezondheidswet. 2020. https://doi.org/10.1007/s12508-020-00290-8.

 • Supplement van een tijdschrift:

Jansen M. De Gezonde School: de vrijblijvendheid voorbij?!. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;98 (Suppl. 2):23–24.

Boek

 • Persoon of personen als auteur(s):

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

 • Redacteur(en), samensteller(s) als auteur:

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

 • Organisatie als auteur en uitgever:

Institute of Medicine (US). Looking at the future. Washington: The Institute; 1992.

 • Hoofdstuk in een boek:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Rapport

 • Persoon of personen als auteur(s):

De Lange A, Hulsbosch L, Knispel A, et al. Impact van de coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

 • Organisatie als auteur en uitgever:

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Gezondheidsverschillen voorbij. Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal. Den Haag: RVS; 2020.

 • Proefschrift:

De Rooij MMT. Livestock-related microbial air pollution: residential exposure and health effects [dissertatie]. Utrecht: Utrecht University; 2019.

Online bron

Ongepubliceerd materiaal

 • Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2021.

De redactiesecretaris José Huijden is bereikbaar via TBVredactie@bsl.nl