Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Advies aan bedrijfsartsen: ‘Brand je niet aan de FML’

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een instrument voor de verzekeringsarts om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De bedrijfsarts doet er goed aan de FML niet te gebruiken, maar de arbeidsbelastbaarheid te beschrijven zoals de NVAB adviseert (BAR of inzetbaarheidsprofiel).

Kritische blik op methodisch beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is de eerste en vaak voornaamste bron van informatie ten behoeve van de beoordeling door de verzekeringsarts. Het is de plek waar de abstracte juridische criteria worden toegepast op de situatie van de individuele cliënt. Die zit in een situatie waarvan de spelregels niet zo duidelijk zijn voor hem of haar en waarvan het resultaat grote financiële en sociale impact heeft.

Een nieuw MAOC…

Alexandrov en Spanjer zwengelen in TBV 6 2022 een discussie aan over de invulling van het MAOC. De juiste interpretatie van het MAOC wordt opgevoerd als probleem dat moet worden opgelost. Bestaande richtlijnen zouden niet volstaan. Dus moet de politiek de polisvoorwaarden verduidelijken.

Werken met taakdelegatie

Werken met taakdelegatie moet. Anders wordt de weg naar uitvoerbare en toekomstbestendige sociale zekerheid een lange lijdensweg. Hoe kan de verzekeringsgeneeskundige praktijk verbeteren met taakdelegatie? En wat betekent het voor de corebusiness, het claimbeoordelen?

Interdoktervariatie in duurbelastbaarheid

Dit onderzoek richt zich op de interdoktervariatie bij de beoordeling in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-beoordeling) bij klanten die arbeidsongeschikt zijn gemeld wegens borstkanker. Dit onderzoek richt zich specifiek op borstkanker omdat het een afgebakende klantengroep betreft, er een verzekeringsgeneeskundig protocol Borstkanker8 beschikbaar is, het een veelvoorkomende aandoening is […]

Tweede versie BAR nu online

De belangrijkste veranderingen die zijn doorgevoerd in de beschrijving van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden noemen we hier. Zo spreken we hier niet meer van ‘beperkingen’, maar van ‘aandachtsgebieden’ waarin een voorwaarde voor re-integratie kan worden aangegeven en is de rubriek ‘werkfactoren’ naar boven verplaatst. Dit stimuleert gebruikers te denken in de mogelijkheden van werknemers in plaats […]

Overschrijding gezondheidskundige grenswaarden

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een obsoleet instrument voor de medisch specialist van werk en gezondheid. Volgens de FML is een normaal belastbaar mens in staat om per uur 1200 keer te reiken en 600 keer een voorwerp van 1 kg te hanteren. Dergelijke repeterende handelingen zijn een bewezen risicofactor voor het ontwikkelen van beroepsziekten.

Wia-beoordelingen: welke kunnen telefonisch en welke fysiek?

Tijdens de coronapandemie werden veel WIA-beoordelingen noodgedwongen telefonisch verricht. Onderzocht werd welke WIA-beoordelingen volgens verzekeringsartsen telefonisch kunnen worden gedaan en wat de invloed hiervan is op de kwaliteit.

Communicatie tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige kan beter

Aios verzekeringsgeneeskunde Arthur Schulte deed onderzoek naar het contact tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling. Betere communicatie kan het beoordelingsproces efficiënter maken, is een van de conclusies. Maar dan moeten verzekeringsartsen wel duidelijker aangeven wat ze concreet bedoelen.

Contact gezocht. Waarom, waarover en hoe overleggen arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling bij UWV?

Inleiding De beoordeling in hoeverre een verzekerde voor de Ziektewet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) recht heeft op een uitkering, is een complex proces. De verzekeringsarts moet de medische situatie vertalen naar een functionele mogelijkhedenlijst (FML) met 78 verschillende beoordelingspunten (zoals tillen of werken met deadlines). Bij sommige beoordelingspunten op de FML […]

TBV-congres