Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Re-integratie

Terugkeer naar werk na heup- of knie-operatie

'Bij werkende patiënten die een totale heup- of knieoperatie ondergaan is de situatie van vóór de operatie - wat betreft ziekteverzuim en verwachtingen over de terugkeer naar werk - belangrijk voor de kans op werkhervatting ná de ingreep.'

Het ziektebriefje is niet meer van deze tijd

Bij ziekte wordt in België vaak een ziektebriefje of doktersverklaring gevraagd om de afwezigheid van het werk te staven. Die justifiëring wordt in een eerste ziektemaand vaak geëist door de werkgever, die instaat voor 1 maand loondoorbetaling. Na die maand is een arbeidsongeschiktheidsattest nog steeds aan de orde, maar is het de sociale zekerheid die een lager vervangingsinkomen voorziet: de werknemer valt terug op 60 procent van het laatst verdiende loon.

Marginaal belastbaar, een uitkomst in heden en toekomst

Marginale mogelijkheden houdt in dat de arbeidsmogelijkheden van de werknemer dermate laag zijn dat er geen reëel aanbod is voor een re-integratietraject tweede spoor (Werkwijzer Poortwachter 01-05-2020 pagina's 17, 23 en 37). Dan kunnen we als bedrijfsarts verantwoorden een zo zinloos re-integratietraject tweede spoor achterwege te laten. Marginale mogelijkheden is een net wat gunstiger situatie dan geen benutbare mogelijkheden volgens het schattingsbesluit (GBM). De situatie van GBM is zeldzaam.

Mensen met een beperkte levensverwachting door kanker

Met beperkte levensverwachting wordt hier bedoeld een levensverwachting van meer dan 12 maanden of een onbekende en beperkte levensverwachting in combinatie met de vaststelling dat iemand uitbehandeld is. Mensen in de palliatieve fase kunnen immers een langere periode overleven, met vaak een onzekere prognose. Moet de verzekeringsarts in deze gevallen de belastbaarheid vaststellen, met als […]
Preventie

Bevlogen in balans

Leidinggevenden zijn zich over het algemeen nog weinig bewust van hun rol in het creëren van de juiste condities voor het ervaren van een goede werk-privébalans.3 Vaak zijn er expliciete of impliciete verwachtingen waar werknemers zich aan moeten houden, bijvoorbeeld dat zij altijd bereikbaar zijn of fysiek aanwezig zijn op vaste kantoortijden. Om verzuim en […]

Hyaluronic acid in knee osteoarthritis – effectiveness and efficiency

Daarom is het proefschrift van verzekeringsarts dr. Job Hermans, werkzaam bij het UWV, van grote meerwaarde. De werkende patiënt met knieartrose is namelijk zijn onderzoekspopulatie en hij toont het klinische én economische belang aan van een goede niet-operatieve behandeling voor deze specifieke populatie. Hij laat zien dat de kosten voor werkende Nederlandse knieartrosepatiënten hoog zijn, […]
Re-integratie

Niet-aangeboren hersenletsel en werk

In de eerste drie tot zes maanden vindt neurologisch herstel plaats, daarna berust verbetering van functioneren met name op het beter leren omgaan met de gevolgen van NAH, bijvoorbeeld door het aanleren van compensatiestrategieën. Voor ieder individu zijn de gevolgen en de ernst van de gevolgen anders, mede afhankelijk van de grootte en locatie van […]

Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken

Dementie – in de DSM-5 uitgebreide neurocognitieve stoornis genoemd – is een syndroomdiagnose waarbij er stoornissen in twee of meer cognitieve domeinen bestaan. Dit betreft de domeinen van het geheugen, de executieve functies, de visuospatiale functies, de taalfuncties, naast gedrag en persoonlijkheid. Van belang om te weten is dat voor de diagnose dementie een geheugenstoornis […]

Handvatten om persoonlijk functioneren in kaart te brengen

De eerste stappen Het bewustzijn Het begint bij het vaststellen van het bewustzijn volgens de Glasgow Coma Scale.1 Aangenomen dat daar bij onze populatie geen beperkingen zitten, moet vervolgens onderscheid gemaakt worden tussen zintuiglijke input, verwerking en de output. De input Informatie van de zintuigen komt in de hersenen binnen in de primaire sensorische gebieden. […]

Echte liefde

Betrokkene is bekend met severe combined immunodeficiency (SCID) waarvoor zij in het verleden een beenmergtransplantatie onderging en nu nog maandelijkse immunoglobulinen krijgt toegediend. Zij is ook bekend met een spastische diplegie, zij heeft spitsvoeten en loopt moeizaam. De oorzaak daarvan is altijd onbekend gebleven. Haar ontwikkeling is in het algemeen achtergebleven; zij is zeer klein […]

TBV-congres

Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML