Kennis en kwaliteit

Preventie

Nieuwe WHO-indicator: Welke ziektelast is toe te schrijven aan risicofactoren op de werkvloer?

De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren dat wordt geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) In 2016 stierven wereldwijd bijna 1,9 miljoen mensen aan werkgerelateerde ziekten (81%) en letsels (19%). Wij […]

EUMASS 2023 – een Europese aangelegenheid

Straatsburg is niet zomaar een Franse stad. Het Europees parlement is er gevestigd. Dat wil zeggen: één week per maand vinden daar plenaire vergaderingen plaats, de rest van de tijd zit het circus in een van de Europese hoofdsteden, Brussel. De maandelijkse volksverhuizingen die daarvoor nodig zijn hebben nogal eens aan stevige kritiek blootgestaan.
Preventie

Ach, die mannen…

Hoewel de toepassing ervan nog achterblijft komt er mondjesmaat meer kennis beschikbaar over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid en wordt er gepleit voor een meer gendersensitieve geneeskunde.1 Ook in dit tijdschrift wordt af en toe aandacht besteed aan man-vrouwverschillen met betrekking tot de aard en de beleving van en de omgang met klachten en symptomen van werkgerelateerde aandoeningen zoals burn-out of hart- en vaatziekten.2,3

Meerwaarde van lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts

Omdat er steeds minder een gericht lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts zelf wordt verricht, ontstaat een gemiste kans op het vergaren van essentiële informatie die nodig is, of kan zijn, voor het optimaal begeleiden van een verzuimende werknemer. De auteur gaat uitgebreid in op het belang en de doel(en) van het lichamelijk onderzoek, verricht door de bedrijfsarts.
Arbocuratieve zorg

Patiëntenfederatie: maak werk onderwerp van gesprek in de spreekkamer

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat werk veel vaker onderwerp van gesprek moet zijn in de spreekkamer van huisarts en medisch specialist. ‘Het levert heel veel op als mensen met een ziekte of beperking in staat worden gesteld om te kunnen blijven werken, niet in de laatste plaats voor henzelf.’

Zelfverwachte verzuimduur en ervaren gezondheid zijn belangrijke herstel-voorspellers 

De zelf verwachte verzuimduur en ervaren gezondheidstoestand blijken de belangrijkste voorspellers voor herstel binnen 13 weken onder zieke werklozen. Dit blijkt uit onderzoek onder 9.720 UWV-cliënten.
Kennis en kwaliteit

Vele checklists

Dit boek lees je als bedrijfs- of verzekeringsarts in de eerste plaats voor jezelf. De beroepsrelevante info over burn-out en het effect van telewerk op het professionele welzijn is mooi meegenomen.
Wet en ethiek

Arts voorwaardelijk geschorst

Het centraal tuchtcollege heeft een arts, werkzaam als bedrijfsarts, voorwaardelijk geschorst. Naast het feit dat hij geen supervisie had geregeld, heeft de arts onvoldoende zorg verleend door onzorgvuldig te zijn in de verslaglegging van zijn bevindingen.
Kennis en kwaliteit

Prinsjesdagsymposium 2023: ‘de aarde heeft ons niet nodig, maar wij de aarde wel’

Gisteren vond het Prinsjesdagsymposium plaats, het jaarlijkse symposium voor aios en hun praktijkopleiders. Het thema dit jaar was 'Planetary Health en duurzame zorg: welke rol kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen spelen?'. Het werd een serieuze, maar inspirerende dag. ‘We kunnen zoeken naar oplossingen die goed zijn voor de medewerkers én voor het milieu.’
Kennis en kwaliteit

De veranderende rol van de arts door AI

Centraal in het webinar staat de vraag wat je als arts moet weten van deze nieuwe ontwikkelingen. Wat zijn de kansen? Maar ook: welke vragen moet je stellen? Hoe zet je AI op een verantwoorde manier in en welke AI-toepassingen zijn momenteel in gebruik? Het webinar is onderdeel van het drieluik ‘Dilemma’s voor de digitale […]

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht