Psychische aandoeningen

Type vangnet-situatie sterkste voorspeller

Bijna de helft van de ziekmeldingen in de vangnetpopulatie bij het UWV is vanwege psychische klachten. Vaak blijven deze cliënten langdurig ziekgemeld en stromen zij door naar de WIA, terwijl bekend is dat passende werkhervatting kan bijdragen aan het welbevinden. Het is daarom belangrijk om cliënten met een verhoogd risico op langdurig verzuim vroegtijdig te herkennen. Vervolgens kunnen Ziektewet-professionals begeleiding inzetten om functioneel herstel en werkhervatting te bevorderen.

Mentaliserend vermogen en het vermogen om kennis van anderen te vertrouwen; belangrijke interpersoonlijke factoren

Recent onderzoek laat zien dat interpersoonlijke factoren, in de vorm van mentaliserend vermogen en vertrouwen op informatie van anderen een grote rol spelen in welzijn en functioneren. Bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zijn gebaat bij herkenning en hantering van deze factoren en dit verdient daarom een plek in scholing en intervisie. Rob Hoedeman praat ons bij.

Gezondheidsraad: fibromyalgie verdient erkenning

Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. De klachten en gevolgen ervan moeten serieus worden genomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS.

PTSS bij de politie

Bedrijfsarts Teus Brand is sinds 2000 (parttime) verbonden aan Polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam UMC. Hij is daar niet alleen coördinator onderwijs, maar ook betrokken bij de afdeling beroepsrisico van de Nationale Politie, waar ook de meldingen over PTSS worden gedaan. Brand spreekt op het TBV-congres over de NVAB-richtlijn ‘Agressie en geweld in de werksituatie’ en hoe die in de praktijk toe te passen.
Preventie

Herziene richtlijn Werk-privébalans

De herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Werk-privébalans is beschikbaar. Met nieuwe info over RI&E en PMO/PAGO, een update over preventie en de nieuwe module thuiswerken.
Re-integratie

Participatie van mensen met een beperking blijft achter

Ook afgelopen jaar is de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking achtergebleven bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Ook hebben mensen met een beperking minder vaak betaald werk, terwijl ze vaak wel graag willen en kunnen werken.

Zijn vrouwen meer burned out dan mannen?

In alle definities van burn-out staat de mentale uitputtingstoestand centraal. Deze uitputting uit zich in gebrek aan handelingsvermogen (extreme vermoeidheid, 'ik kan niet meer') en handelingsbereidheid (mentale distantie, 'ik wil niet meer'). Burn-out is per definitie werkgerelateerd.1 Dit onderzoek richt zicht op burn-outklachten en verschillen in de mate van deze klachten tussen mannen en vrouwen.

Autistische burn-out

Mensen met autisme raken relatief snel overbelast, ook wel een autistische burn-out genoemd. Kenmerkend hiervoor is een toename van prikkelgevoeligheid, vermoeidheid en verlies van vaardigheden. Om overbelasting te verminderen of voorkomen is praktische begeleiding op verschillende levensgebieden van belang, evenals mogelijkheden om tot rust te komen en zich (sociaal) terug te trekken.

Vooroordelen

Vooroordelen hebben we waarschijnlijk allemaal enigszins, maar als deze je belemmeren in het herstel en ook in hulp zoeken als je psychische problemen hebt, is dat extra lastig. In haar onderzoek probeert promovenda Rebecca Iris Bogaers zicht te krijgen op welke stigmatiserende gedachten een rol spelen bij het wel of niet vertellen aan collega's en leidinggevende als er sprake is van psychische problemen en in welke mate deze gedachten verhinderen dat men ook goede hulp zoekt.

Verzuim door stress steeg in een jaar met ruim 8% 

In het afgelopen jaar (juli 2022 tot en met juni 2023) steeg het langdurig verzuim door stressgerelateerde klachten met 8,4%. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare die gezamenlijk werkzaam zijb voor circa 1 miljoen werknemers.

TBV-congres

Psychische aandoeningen