Beroepsziekten

Preventie

Oprichting gemeenschappelijke interne dienst wordt eenvoudiger

Een recent koninklijk besluit vereenvoudigt de regels in België voor de oprichting van gemeenschappelijke interne diensten voor preventie en bescherming op het werk. Dit besluit, gepubliceerd op 2 mei 2024 en effectief vanaf 1 juli 2024, maakt het voor werkgevers eenvoudiger om samen te werken op het gebied van werknemerswelzijn. Edelhart Kempeneers, arbeidsarts en medisch directeur van preventiedienst Attentia, praat ons bij.

DNA-schade na beroepsmatige blootstelling aan antineoplastische stoffen

Antineoplastische stoffen worden vooral gebruikt in de behandeling van kanker. Zorgmedewerkers, schoonmakers, maar ook mensen die betrokken zijn bij de productie van deze toxische stoffen kunnen worden blootgesteld wanneer ze ermee werken of wanneer ze in contact komen met besmet materiaal. Onderzocht is of antineoplastische stoffen het DNA van werknemers kunnen beschadigen of de werking van genen kunnen beïnvloeden.

Aantal klachten aan het bewegingsapparaat stijgt

38% van alle werknemers moet fysiek belastend werk doen. Van hen heeft 60% in het afgelopen jaar klachten gehad aan het bewegingsapparaat, een stijging van 4% ten opzicht van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het nieuwe factsheet Fysieke arbeidsbelasting van TNO.

PTSS bij de politie

Bedrijfsarts Teus Brand is sinds 2000 (parttime) verbonden aan Polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam UMC. Hij is daar niet alleen coördinator onderwijs, maar ook betrokken bij de afdeling beroepsrisico van de Nationale Politie, waar ook de meldingen over PTSS worden gedaan. Brand spreekt op het TBV-congres over de NVAB-richtlijn ‘Agressie en geweld in de werksituatie’ en hoe die in de praktijk toe te passen.
Beroepsziekten

Contactdermatitis bij OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen

De prevalentie contactdermatitis onder zorgmedewerkers in Nederland ligt tussen de 12 en 65% (1). Contactdermatitis kan lijden tot productiviteitsverlies, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Wat is de situatie in het UMC Amsterdam? Lotte van den Oord bracht het in kaart.

Ankylostomiase in de Waalse steenkoolmijnen

België hanteert een officiële lijst van erkende beroepsziekten waarvan de ankylostomiase, die veroorzaakt wordt door een besmetting met de nematode Ancylostoma duodenale, deel van uitmaakt.1, 2 Werknemers met die ziekte komen onder voorwaarden in aanmerking voor compensatie.

Kanker van neus(bij)holte door werk

Kanker van de neusholte of neusbijholte, ook wel sinonasaalcarcinoom genoemd, is een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker in het hoofdhalsgebied die ontstaat in het slijmvlies van een van de neusholten of de neusbijholten. Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mensen de diagnose.1, 2

Regeling TSB

Vanaf de start van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) hebben ruim 400 mensen een aanvraag voor de tegemoetkoming ingediend. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden geeft het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) aan hoe de procedure verloopt en wat bedrijfs- en verzekeringsartsen kunnen doen.
Preventie

Nieuwe WHO-indicator: Welke ziektelast is toe te schrijven aan risicofactoren op de werkvloer?

De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren dat wordt geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) In 2016 stierven wereldwijd bijna 1,9 miljoen mensen aan werkgerelateerde ziekten (81%) en letsels (19%). Wij […]
Beroepsziekten

Ziekte van Dupuytren

Werken met de handen verhoogt de kans op M. Dupuytren.1-3 Daarnaast zijn er persoonsgebonden risicofactoren.4-12 Wat het beste werkt ter preventie is niet bekend. Een aanpak van verschillende risicofactoren werkt daarom mogelijk het beste.

TBV-congres

Beroepsziekten