Wet en ethiek

Wet en ethiek

Bedrijfsarts mag verzoek om second opinion niet weigeren

Een traject verzuimbegeleiding verliep niet soepel. De klagende werknemer had weinig vertrouwen in de bedrijfsarts en de beroepsgroep in het algemeen.
Beroepsziekten

Veilig melden van beroepsziekten

In een niet recent maar nog altijd actueel artikel uit TBV gaat nader in op de (juridische) aspecten en de rol van de bedrijfs- en verzekeringsarts bij het melden van beroepsziekten. Download hier het artikel
Wet en ethiek

COVID-19 en verwikkelingen vaccinatie: beroepsziekte, arbeidsongeval?

In België hebben werknemers recht op vergoeding voor schade door arbeidsongeval of beroepsziekte. Er zijn aparte regelingen voor werknemers in de privésector en voor overheidspersoneel, maar de verschillen tussen beide zijn van weinig belang voor wat volgt.

Meer ambitie nodig voor de preventie van beroepsziekten

De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen over het gebrek aan aandacht voor de preventie van beroepsziekten in de bedrijven. In de uitgave Beroepsziekten in beeld schetst de Inspectie SZW de betekenis van het optreden van een beroepsziekte voor individu, werkgever en maatschappij en analyseert oorzaken voor het achterblijven van preventieve maatregelen.
Wet en ethiek

De bedrijfsarts wikt, de casemanager beschikt?

Sinds de eeuwwisseling wordt de bedrijfsarts bij zijn taken in de verzuimbegeleiding steeds vaker ondersteund door andere functionarissen. Van oudsher speelden de bedrijfs- of arboverpleegkundigen hierbij een grote rol. Tegenwoordig zien we vooral casemanagers: procesbegeleiders zonder BIG-registratie. Deze kunnen werkzaam zijn in opdracht van de bedrijfsarts (een vorm van taakdelegatie), of in opdracht van de werkgever (dat laatste gebeurt dan vaak via een verzuimbureau dat de werkgever heeft ingeschakeld).

Hoe te handelen bij een inadequate behandeling?

De Gezondheidsraad stelde in haar rapport Beoordelen, behandelen, begeleiden van 22 juli 2005 dat de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming ondersteund en verder ontwikkeld kon worden door de opbouw van 'mediprudentie'. Zij verstond daaronder 'een voor alle betrokkenen bij het beoordelingsproces toegankelijke verzameling van schriftelijk vastgelegde, goed beargumenteerde, gewogen en becommentarieerde claimbeoordelingsbesluiten'.

De bedrijfsarts in de knel

De bedrijfsarts heeft te maken met veel belangen en belanghebbenden, en met veel regels en procedures. De vraag is of de rol van de bedrijfsarts door deze juridisering niet in de knel komt en of dit ten koste gaat van de taakuitoefening.

Klager boos op bedrijfsarts: klacht ongegrond

Hoewel een bedrijfsarts niet professioneel de medische informatie behorend bij de WIA-aanvraag heeft afgehandeld, is de klacht die de betreffende werknemer aan het regionaal tuchtcollege heeft geformuleerd ongegrond verklaard. Feiten, klacht en verweer en overwegingen van het regionaal tuchtcollege worden hieronder samengevat. Opvallend is de nauwe blik van het tuchtcollege op de geformuleerde klacht terwijl op meerdere punten de professionaliteit te wensen overlaat.

COVID-19-vaccin en productaansprakelijkheid

Het antwoord op de COVID-19-pandemie zijn therapeutische maatregelen en vaccinatie. Maar wat als er iets mis blijkt met een vaccin? Wie is aansprakelijk? Wie betaalt de schade? Miste u de WVV1 bijscholing voor Vlaamse verzekeringsartsen COVID-19, vaccinaties en aansprakelijkheid, hoever reiken de juridische implicaties? TBV vatte de bijdrage van Prof. Verhoeven samen.
Covid-19

Cao 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Om de COVID-19-pandemie in te dijken heeft de Belgische overheid een uitzonderlijke inspanning gevraagd aan al wie kan telewerken. Dit langdurig niet-vrijwillig telewerken kreeg in januari 2021 een wettelijk kader. TBV belicht de bijdrage van Brecht Stalmans1 over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis2. Die bijdrage was onderdeel van de webinar op 5 maart 2021, georganiseerd door FOD WASO3, en bood inspiratie aan meer dan 700 deelnemers, onder wie arbeidsartsen.

TBV-congres

Wet en ethiek