Wet en ethiek

Wet en ethiek

Loonsanctie werkgever niet altijd terecht

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam oordeelde de rechter dat een werkgever geen loonsanctie hoefde te betalen na het volgen van een advies van de bedrijfsarts. Eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep anders. Die stelde dat dit valt onder het eigen risico van de werkgever.

Overschrijding gezondheidskundige grenswaarden

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een obsoleet instrument voor de medisch specialist van werk en gezondheid. Volgens de FML is een normaal belastbaar mens in staat om per uur 1200 keer te reiken en 600 keer een voorwerp van 1 kg te hanteren. Dergelijke repeterende handelingen zijn een bewezen risicofactor voor het ontwikkelen van beroepsziekten.
Wet en ethiek

Rapporteren kun je leren

Wie de feiten van deze zaak beschouwt kan niet anders dan concluderen dat betreffende bedrijfsarts niet heeft gehandeld zoals van een bedrijfsarts mag worden verwacht. Druk zetten om de cliënt zich te laten opereren bijvoorbeeld. En ook de wijze van rapporteren is bijzonder. Het regionaal tuchtcollege had aanvankelijk de maatregel van een tijdelijke schorsing opgelegd. In beroep bij het centraal tuchtcollege is die teruggebracht naar een berisping.
Wet en ethiek

Mediprudentie: ook voor en door bedrijfsarts

Mediprudentie is een manier om consensus te bereiken over wat in concrete, individuele situaties volgens de beroepsgroep de juiste beoordeling is. Het bevordert de kwaliteit en transparantie van de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming en de rechtsgelijkheid en -zekerheid voor cliënten. Er is meer: het 'werken' aan mediprudentie stimuleert verzekeringsartsen van elkaar te leren en elkaar te inspireren tot goed werk.
Wet en ethiek

Benut richtlijn arbeidsconflicten

De richtlijn Conflicten in de werksituatie van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde uit 2019 geeft de bedrijfsarts handvatten om werknemers adequate zorg te verlenen en werkgevers van advies te dienen. Het regionaal tuchtcollege stelt in de hier besproken zaak een onvoldoende actieve en directieve aanpak van de bedrijfsarts vast en besluit tot waarschuwing als maatregel.

WIA-beoordeling 60-plussers zonder verzekeringsarts?

Er is momenteel veel gedoe over een uitgelekte kamerbrief van minister Karien van Gennip (SZW). In de brief zou staan dat UWV voorlopig geen verzekeringsartsen meer inschakelt voor de medische keuring van 60-plussers bij een WIA-aanvraag. Dagblad Trouw kwam met deze informatie op basis van anonieme bronnen. 60-Plussers zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle WIA-aanvragen.
Wet en ethiek

Onzorgvuldig handelen

De feiten Werknemer, klager in deze zaak, meldt zich eind 2019 ziek. Een jaar later stelt verweerder (een arts, geen bedrijfsarts) op basis van een telefonisch consult een Bijstelling Probleemanalyse (BPA) en Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) op. De bedoeling is dat een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd. De FML geeft aan: aangewezen op vaste, bekende werkwijzen (routine-afhankelijk). […]

Argumenten voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien nog wel verbetering van de belastbaarheid te verwachten is of als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gaat het om een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en WGA zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).3 Geregeld wordt een bezwaar gericht op het verkrijgen van een IVA toegekend. Uit […]
Wet en ethiek

Bepalen of adviseren?

Deze vragen zijn interessant en van praktisch belang, omdat nog weleens wordt gedacht dat wat de bedrijfsarts aangeeft, zonder meer moet worden opgevolgd. De bedrijfsarts is immers de medisch deskundige. De gedachte dat de bedrijfsarts bepaalt, kan ook worden afgeleid uit jurisprudentie. Zo staat in een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 11 juni 2020 […]
Wet en ethiek

Ramkoers?

TBV bespreekt in principe elke uitgave een tuchtzaak tegen een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ook Medisch Contact maakt regelmatig melding van tuchtzaken tegen bedrijfsartsen. Rode draad in recent gepubliceerde uitspraken en de door Mark van de Laar besproken zaken is de onvoldoende geboden zorg door de bedrijfsarts en het gebrek aan reflectief vermogen. Werknemers mogen van […]

TBV-congres

Wet en ethiek