Arbocuratieve zorg

Arbocuratieve zorg

‘Demedicaliseren van overgangsklachten is niet de oplossing’

Bedrijfsarts Sophia Franklin houdt zich al jaren bezig met overgangsklachten bij werkende vrouwen. Ze wil bedrijfsartsen beter informeren over dit fenomeen en meer vrouwen ondersteunen bij deze klachten. 'Er was behoefte aan aandacht voor en richtlijnen over dit onderwerp.'
Beroepsziekten

NVIC ziet verdubbeling arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen

Een arbeidsongeval kan leiden tot gezondheidsschade, arbeidsverzuim en zelfs overlijden. Arbeidsongevallen worden in Nederland met name gerapporteerd door de Inspectie van het ministerie van SZW1, het RIVM2, TNO (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden3) en VeiligheidNL (Letsel Informatie Systeem4). Deze instanties analyseren ongevallen die hebben geleid tot letsel, verzuim, ziekenhuisbehandeling en/of opname en overlijden. Opvallend is dat ongevallen […]

Verstoring circadiaan ritme

De deelnemers uit Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, VS, Canada en Nederland, zijn mensen met een zelfgerapporteerde stemmingsstoornis. Aan hen is gevraagd om drie open vragen te beantwoorden: (1) Hoe bent u omgegaan met de uitdaging van sociale veranderingen door Covid? (2) Welke problemen hebt u gehad bij het handhaven van uw dagelijkse routines? (3) Hoe […]
Arbocuratieve zorg

Niets gevaarlijkers dan koken…

Uit de NEA komt naar voren dat 1 op 8 werknemers het werk als gevaarlijk ervaart. Volgens het onderzoek deden bijna 950 duizend werknemers in 2020 naar eigen zeggen vaak of altijd gevaarlijk werk. Naast koks, politiepersoneel en brandweerlieden geven vooral werknemers met een technisch, transport of logistiek beroep aan dat hun werk gevaarlijk is. […]
Re-integratie

Langetermijngevolgen elektrische schok

Precieze cijfers over bedrijfsongevallen met elektriciteit zijn er zoals gezegd niet. De hierboven genoemde aantallen over 2019 zijn vastgelegd door Kiwa Technology.2 In 2014 vestigde TBV ook de aandacht op letsels na een elektrische schok op het werk.1 Hierbij ging het met name om cardiovasculaire complicaties. Nu staan we stil bij de langetermijngevolgen van elektriciteitsongevallen. […]
Arbocuratieve zorg

Fysiek zwaar werk en de kans op vroeggeboorte

Werkcondities tijdens de zwangerschap kunnen het risico op vroeggeboorte verhogen. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen spontane en iatrogene vroeggeboorte.
Arbocuratieve zorg

Bevorderende en belemmerende factoren in de arbocuratieve samenwerking

Gezondheid is meer dan alleen het 'niet ziek'-zijn. Machteld Huber beschreef in dat kader het concept Positieve Gezondheid.1Het hebben van werk heeft invloed op de ervaren gezondheid. Werk zorgt voor inkomen, zingeving, structuur, sociale contacten en ontwikkeling.
Beroepsziekten

Zwavelzuur is niet van gisteren

Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur. Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitrioolwetgeving rond de negentiende eeuw. Bespiegelingen op een artikel van bedrijfsartsen Jurjen Breedijk en Teus Brand over een vroege casus medische milieukunde.

Veertig jaar Arbeid en Gezondheid (2)

In het eerste artikel van dit tweeluik hebben we beschreven welke thema's inzake arbeid en gezondheid in de periode 1973-1983 aan de orde waren. Het daartoe gehouden witness seminar heeft negen thema's opgeleverd. In dit tweede artikel gaan we voor elk van die negen thema's na welke ontwikkelingen zich de afgelopen veertig jaar hebben voorgedaan, en wat de consequenties daarvan zijn voor het overheidsbeleid.

Beroepscontacteczeem: een zorg voor de werknemer, een taak voor ons

Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was bij veel werkenden al sprake van deze hoge huidbelasting en daarmee een verhoogd risico op contacteczeem.