Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Tekenen bij het kruisje?

Bas Sorgdrager
De Wet verbetering poortwachter vraagt van werkgever en werknemer dat zij zich na een ziekmelding inspannen om gezond en duurzaam terug te keren in werk. Ze hebben daarbij advies nodig van de bedrijfsarts die maximaal zes weken na de ziekmelding een probleemanalyse opstelt die als uitgangspunt dient voor een plan van aanpak. In de praktijk zien we verschillende handelswijzen van bedrijfsartsen, bijvoorbeeld de wijze van rapporteren. Een klacht bij het Regionaal Tuchtcollege over de wijze van rapporteren is aanleiding om bedrijfsartsen te wijzen op meer zorgvuldigheid.
© Anyaberkut / Getty Images / iStock
De tuchtzaak
De klacht in tuchtzaak 2019/193 gaat over het valselijk opmaken van een probleemanalyse. Verweerder (arts in opleiding tot bedrijfsarts) heeft klager gezien op zijn verzuimspreekuur van 3 oktober 2017. Het betrof een enkel consult dat maximaal een half uur heeft geduurd. Verweerder heeft een probleemanalyse WIA over de situatie van klager gemaakt met hierop vermeld als datering 5 oktober 2017. Aan het eind van de rapportage staat: probleemanalyse besproken met werknemer: ja. Klager stelt echter dat deze niet met hem besproken is en hij heeft geen toestemming verleend de daarin weergegeven informatie aan de werkgever te verstrekken. Het consult van 3 oktober 2017 was daarvoor ook te kort en bovendien staan er meerdere feitelijke onjuistheden in de analyse die bij bespreking zeker zouden zijn gecorrigeerd.
Het Regionaal Tuchtcollege overweegt dat de probleemanalyse twee dagen na het consult definitief is opgemaakt en dat deze daarom op 3 oktober 2017 niet woordelijk met klager kan zijn besproken. Klager is hierdoor niet in staat gesteld om eventuele onjuistheden in de feitenweergave te corrigeren. De in de probleemanalyse opgenomen standaardtekst: probleemanalyse besproken met werknemer: ja onder het kopje inhoud probleemanalyse besproken suggereert bij naderhand opgemaakte probleemanalyses meer dan de globale bespreking waar hij feitelijk voor staat.
Klager heeft aannemelijk gemaakt dat hij in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (verder: Wbp) geen toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van de gegevens uit de probleemanalyse aan de werkgever. Dit ‘kruisje’ is ten onrechte aangevinkt in de probleemanalyse. Dit is slordig, maar het is niet van voldoende gewicht om verweerder hiervoor een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Verweerder heeft hiervoor ook zijn excuses aangeboden. Bovendien was toestemming van klager op dit punt niet nodig. In de probleemanalyse staan geen gegevens die vallen onder de bescherming van de (toenmalige) Wbp.

Het regionaal tuchtcollege oordeelt dat verweerder met betrekking tot de klacht geen verwijt als bedoeld in artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg kan worden gemaakt. De klacht is ongegrond.

Commentaar

In deze zaak vindt het Regionaal Tuchtcollege dat opstellen en versturen van de probleemanalyse slordig is verlopen, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Dat is een mild oordeel. Een werknemer mag van een bedrijfsarts zorgvuldigheid verwachten en een transparante communicatie. Deze basale waarden staan in deze zaak ter discussie.
Voor de rapportage van de probleemanalyse aan werkgever en werknemer is een standaardformulier in omloop (onderdelen ervan zie kader 1). Het formulier nodigt uit tot het zetten van kruisjes. Een kruisje suggereert stelligheid en die is er niet altijd. Een meer open veld zoals in kader 2 geeft de mogelijkheid voor nuance, overwegingen en eigen toelichting. Wie zorgvuldig handelt, bespreekt de bevindingen met betrokkene en vertelt welke informatie naar de werkgever gaat. Dit geldt niet alleen voor probleemanalyses maar voor elke spreekuurrapportage. Natuurlijk is het een optie om de probleemanalyse tijdens het consult in aanwezigheid van de werknemer op te maken en dit direct met de werknemer te bespreken. In veel bedrijfsartsenpraktijken, zoals ook in onderhavige zaak, zal dat echter niet lukken. Een alternatief is het opstellen van een concept en deze vóór verzending naar de werkgever, eerst ter kennisname en eventuele correctie naar de werknemer op te sturen. De kans dat dit vertraging in re-integratieactiviteiten oplevert lijkt me aanzienlijk.
Voordat een consult start moet de bedrijfsarts probleem- en vraagstelling helder hebben en deze met de werknemer bespreken. Na afloop bespreekt de bedrijfsarts alle informatie inzake de verzuimbegeleiding van een werknemer die hij aan de werkgever verstrekt. Zijn oordeel en advies moeten zodanige informatie bevatten dat werkgever en werknemer in gesprek kunnen om een re-integratieplan te maken. De informatie die de bedrijfsarts schriftelijk aan de werkgever verstrekt gaat ook onverkort naar de werknemer. Werkgever en werknemer beschikken dan over dezelfde informatie, wat de voortgang van de re-integratie ten goede komt.

Referenties

1.

B Sorgdrager, Terugkoppeling en beroepsgeheim. Tuchtzaak. TBV jaargang 22 2014;2:87-88
2.

A Weel, Informeer werkgever en werknemer. Tuchtzaak. TBV jaargang 23 2015:1:30-32
Kijk voor de volledige tekst van deze uitspraak op ECLI:NL:TGZRAMS:2020:22. Wilt u reageren? Stuur een e-mail naar TBVredactie@bsl.nl

Kader 1. Onderdelen van standaard formulier Probleemanalyse

5.3 Bij somatische aandoeningen moet de invloed van de arbeidsomstandigheden onderzocht zijn. Bij psychische aandoeningen die niet eenduidig intra-persoonlijk zijn, moeten de mogelijke arbeidsfactoren als oorzaak (onderlinge verhoudingen, werkdruk enzovoort) onderzocht zijn. Beschrijf dit in de toelichting.

  • Niet werkgerelateerd
  • Werkgerelateerd
  • Beroepsziekte
  • Anders, mogelijk
Toelichting
10.2 Is de werknemer het eens met het advies? – Ja
– Nee
11.3 Naam bedrijfsarts

Kader 2. Noodzakelijke onderdelen van een probleemanalyse

Datum
Werknemer
NAW en Functie
Probleem- en vraagstelling
Bevindingen
Functionele beperkingen
Herstelbelemmerende factoren
Oordeel en advies
Geschiktheid voor eigen of passend werk: arbeidsmogelijkheden
Prognose
Werkgever en werknemer (bespoedigen herstel en re-integratie): te adviseren acties
Acties bedrijfsarts
Bedrijfsarts
Naam

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.