Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Criteria voor arbeidsongeschiktheid

Wout de Boer
Djoeke Petter
Minister Van Gennip stelde 9 november 2022 de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) in met als opdracht om alternatieven aan te dragen voor het huidige stelsel, gezien de problemen die er zijn. In de opdracht wordt ook gewezen op zaken die specifiek de verzekeringsartsen betreffen, namelijk de achterstanden in de beoordelingen en het criterium voor arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaan we in op het criterium voor arbeidsongeschiktheid.
© [M] Monster Ztudio / stock.adobe.com
In de door de OCTAS gepubliceerde probleemanalyse1 wordt over het criterium opgemerkt dat het erg theoretisch is en moeilijk uitlegbaar. Ook is de vraag naar de duurzaamheid van de beperkingen moeilijk te beantwoorden. OCTAS verdiept zich daarom in alternatieve en/of aanpassingen op bestaande arbeidsongeschiktheidscriteria. In dat kader hebben we ons georiënteerd op criteria in binnen- en buitenland. Een deel van de resultaten van dat onderzoek is gepubliceerd door UWV (Petter & Van Vilsteren2).
In dit artikel stellen we een typologie van criteria voor die hopelijk bijdraagt aan het maken van keuzes. Maar ook laten we zien dat een criterium op zichzelf niet bepaalt welke beoordelingsmethode gebruikt wordt en welke resultaten worden bereikt.

Criterium

Met een stelsel voor arbeidsongeschiktheid wil de overheid de gevolgen van ziekte voor participatie en autonomie van getroffenen verzachten. Onderdeel van zo’n stelsel is de inkomensondersteuning die kan worden gegeven aan mensen die daar volgens een criterium voor in aanmerking komen. Een criterium beschrijft het niet kunnen verdienen door ziekte of gebrek. Het kiezen van een criterium begint met de vraag wat de overheid aan inkomen bij chronisch ziek zijn wil garanderen voor welke doelgroep. Vervolgens is de vraag welke nadere voorwaarden de overheid wil stellen wat betreft oorzaak (bedrijfsongeval etc.), mate (alleen volledig of niet of gradaties), minimale duur van bestaan van de beperkingen en relatie met re-integratie (voorwaarde om beoordeeld te worden of niet), zie tabel 1. Op deze tweede vraag naar de nadere voorwaarden gaan we in dit artikel niet in.

Tabel 1: Voorbeelden van voorwaarden voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingedeeld naar vóór de beoordeling, de beoordeling op het criterium en na het voldoen aan het criterium.

Intreevoorwaarden
Criterium arbeidsongeschiktheid
Uitkeringsvoorwaarden
• Ingezetene land zijn
• Werkende zijn in land
• Afbakening leeftijd
• Periode van verzekerd zijn
• Premiebetaling
• Hoeveelheid ‘inleg’
• Wachttijd
• Gedane inspanningen voor re-integratie
• Mate van niet in staat zijn te verdienen
• Ongezondheid
• Werk waaraan wordt gerefereerd
• Verwachte duurzaamheid van de ongeschiktheid
• Oorzaak
• Hoogte (minimaal en maximaal) en duur
• Relatie van de uitkeringshoogte met eerder inkomen
• Relatie met werkhervatting
• Vatbaarheid voor herbeoordeling
• Medewerkingsplicht

 

Of iemand echt door ziekte of gebrek niet kan verdienen, kun je niet meten. Derhalve wordt dat beoordeeld, veelal in theorie. Voor ziekte of gebrek kunnen verschillende afgeleide aspecten worden genomen (ziektebeeld, stoornissen, beperkingen in functioneren). Voor verdienen kunnen ook verschillende aspecten worden genomen (activiteiten, werk, verdienen conform eerder of bijvoorbeeld het minimumloon). Op basis van die afgeleide aspecten vonden we vijf typen criteria (zie tabel 2): 1. geschiktheid eigen werk, 2. verlies verdiencapaciteit, 3. verdiencapaciteit, 4. arbeidsvermogen, 5. stoornissen.

Tabel 2: Voorbeelden van bestaande criteria voor arbeidsongeschiktheid.

Type
Voorbeeld
Vaststellen
Relatie met werk
Gradatie
Duur uitkering
Wachttijd
1. Geschiktheid eigen werk
Ziektewet (tot 1996: WULBZ): niet in staat de bedongen arbeid te verrichten
Stoornissen en beperkingen door de verzekeringsarts
Direct met eigen werk zoals dat werd uitgevoerd
Volledig geschikt of niet geschikt
Maximaal 52 weken
Geen
Loondoorbetaling (in Burgerlijk Wetboek)
Stoornissen en beperkingen door de bedrijfsarts
Direct: eigen werk kan worden aangepast
Gradatie mogelijk
Maximaal 104 weken
Geen
Privaatverzekering beroepsongeschiktheid
Stoornissen en beperkingen door medisch adviseur
Direct met eigen werk zoals dat werd uitgevoerd
Afh. van contract
Afh. van contract
Afh. van contract
2. Verlies verdiencapaciteit
WIA Verlies verdiencapaciteit
Stoornissen en beperkingen door de verzekeringsarts in FML
Indirect: AD selecteert 3×3 passende functies uit CBBS
Klassen van verlies t.o.v. maatmanloon
Onbegrensd maar met herbeoordeling
104 weken met verplichting inspanning re-integratie
Zwitserland IV Verlies verdiencapaciteit
Stoornissen en beperkingen door de verzekeringsarts
Indirect: casemanager wijst op passende functies en inkomsten
Gradatie mogelijk
Onbegrensd maar met herbeoordeling
Variabel, afh. van resultaat re-integratie
3. Verdiencapaciteit
Indicatie Banen Afspraak (IBA) Verdiencapaciteit
Stoornissen en beperkingen door de verzekeringsarts
Indirect: 15 drempelfuncties, door AD; inkomsten minimumniveau
Kan regulier werk doen of niet
N.v.t.
N.v.t.
4. Arbeidsvermogen
Wajong arbeidsparticipatie (in de praktijk arbeidsvermogen)
Stoornissen en beperkingen door de verzekeringsarts
Indirect: AD en VA ongeschiktheid voor 1 van 4 taken leidt tot geheel ao
Volledig ongeschikt of niet
Onbegrensd maar met herbeoordeling
Ingaande 18e levensjaar geen
VK Work capacity assessment arbeidsvermogen
Stoornissen en beperkingen onder verantwoordelijkheid arts DWP
Indirect: Arts bevestigt bestaan van beperkingen die werk onmogelijk maken
Volledig geschikt of niet geschikt
Onbegrensd maar met herbeoordeling
Plm. 28 weken
VS SSDI arbeidsvermogen
Stoornissen en beperkingen door adjudicator onder verantwoordelijkheid van een arts van de SSA
Indirect: adjudicator relateert de stoornissen en beperkingen aan Substantial Gainful Activity
Volledig geschikt of niet geschikt
Onbegrensd maar met herbeoordeling
52 weken of vooruitzicht spoedig overlijden
Frankrijk Capacité de gain (in praktijk arbeidsvermogen)
Stoornissen en beperkingen door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts
Indirect: Arts schat in of de beperkingen werk in loondienst onmogelijk maken
Volledig geschikt of niet geschikt
Onbegrensd maar met herbeoordeling
Variabel, afh. van resultaat re-integratie, max 3 jaar
Duitsland Erwerbsunfähigkeit (in praktijk arbeidsvermogen)
Stoornissen en beperkingen door de arts DRV
Indirect: arts schat hoeveel uur iemand in passend (licht) werk kan werken
Drie graden: <3 uur, >3 en <6 uur >6 uur
Onbegrensd maar met herbeoordeling
78 weken, rehabilitatie prevaleert
5. Stoornissen
Privaat schalen letselschade, bv AMA Guides
Stoornissen en hun ernst door medisch adviseur
Indirect: Invaliditeit (wordt m.i. in NL niet gebruikt in ao)
Gradatie mogelijk
Onbegrensd maar met herbeoordeling
Geen
Tsjechië: barema
Stoornissen en hun ernst door verzekeringsarts
Indirect: VA bepaalt % per stoornis
3 klassen
Onbegrensd maar met herbeoordeling
Variabel, afh. van resultaat re-integratie
VS. Listings SSA
Ziektebeelden en ernst van de stoornissen onder verantwoordelijkheid arts SSA
Indirect: Selectie van ziektebeelden = geheel ao
Volledig ongeschikt of niet
Onbegrensd maar met herbeoordeling
52 weken of vooruitzicht spoedig overlijden

1.

Geschiktheid voor eigen werk is een praktisch criterium en wordt vrijwel niet gebruikt voor langdurige arbeidsongeschiktheid. De overige vier zijn te rangschikken in volgorde van aflopende afstand tot de realiteit van de persoon op de arbeidsmarkt.

2. Verlies van verdiencapaciteit betreft het verschil tussen de eerdere verdiensten en de verdiensten die iemand in theorie kan hebben in werk dat passend is gezien opleiding en beperkingen. Nederlands voorbeeld is de WIA-beoordeling waarin de arbeidsdeskundige op basis van de functionele mogelijkhedenlijst (FML) in het claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS) passende functies zoekt en het salaris dat erbij hoort. Het eventuele verschil met het oude salaris bepaalt het verlies van verdiencapaciteit en daarmee de mate van arbeidsongeschiktheid. De Zwitserse Invalidenrente is vergelijkbaar met de WIA: de casemanager zoekt handmatig functies die passend zouden kunnen zijn volgens het medische rapport, en het salaris dat erbij hoort.

3. Verdiencapaciteit betreft het vermogen om werk te doen en daarmee inkomen te verdienen. Komt dat boven een bepaalde drempel dan wordt iemand niet arbeidsongeschikt geacht. Nederlands voorbeeld is de Indicatie Banenafspraak (in het deel van de theoretische beoordeling) waarin de arbeidsdeskundige op basis van de rapportage van de verzekeringsarts binnen 15 drempelfuncties (niveau WML) zoekt welke passend zijn. Als er één wordt gevonden, wordt verdiencapaciteit aangenomen en dus geen arbeidsongeschiktheid.

4. Arbeidsvermogen betreft het vermogen om activiteiten uit te voeren in een arbeidsomgeving. Arbeidsongeschiktheid is dan de mate waarin iemand geen activiteiten kan uitvoeren in een arbeidsomgeving. Voor de Nederlandse Wajong geldt dat als iemand minstens 1 van 4 zeer basale aspecten van werk niet kan uitvoeren volledige arbeidsongeschiktheid wordt aangenomen. Die aspecten zijn: een taak kunnen uitvoeren in een arbeidsorganisatie, basale werknemersvaardigheden hebben, minstens 1 uur aaneengesloten kunnen werken, minstens 4 uur per dag belastbaar zijn. In de Britse Work Capacity Assessment geldt dat als iemand in 17 (minder basale) aspecten van werk onvoldoende vermogen heeft, volledige arbeidsongeschiktheid wordt aangenomen. Aspecten zijn bijvoorbeeld: mobiliteit, staan en zitten, zich kunnen uitdrukken, leren, besef van gevaar, enzovoort.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-023-2459-1/MediaObjects/12498_2023_2459_Fig1_HTML.jpg
Figuur 1: 5 typen criteria van praktisch naar zeer theoretisch

 

5. Stoornissen volgens lijsten (barema’s). Hierbij wordt aan een lichamelijk of geestelijk lijden een waarde toegekend (meestal een percentage dat de relevantie van het aspect voor werk uitdrukt. En meestal met een range, afhankelijk van de ernst van de stoornis). De som van de percentages bepaalt direct of indirect (door verrekening ten opzichte van het theoretische maximum) het percentage van de arbeidsongeschiktheid. In Nederland wordt deze methode niet gehanteerd in de sociale verzekering. Wel bijvoorbeeld in de letselschade met behulp van de ‘AMA-Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’. In Oost-Europese landen wordt dit criterium ook wel gebruikt voor langdurige arbeidsongeschiktheid. In de Verenigde Staten worden lijsten van ziektebeelden in combinatie met de ernst van stoornissen (listings) gebruikt voor directe toekenning van uitkering.

Criteria in de praktijk
De overheid kan dus kiezen uit verschillende typen criteria. Het is wel de vraag of een ander criterium zal leiden tot minder ervaren onrecht. Mensen die beoordeeld worden, kunnen ervaren dat hun arbeidsgeschiktheid te positief wordt ingeschat en dat de re-integratie die van hen verwacht wordt onrealistisch is.

Onrecht wordt bijvoorbeeld ervaren:

  • als het verschil tussen theoretische verdiencapaciteit en feitelijke verdiensten te groot is;
  • als er geen enkele relatie is tussen de ziekte en het wel of niet kunnen werken: bijvoorbeeld bij het gebruik van lijsten;
  • als het vaststellen van arbeidsvermogen niet gekoppeld is aan een reële mogelijkheid om te verdienen;
  • als ziekte leidt tot groot verlies van inkomen, maar niet tot recht op een uitkering;
  • als er sprake is van een beroepsziekte maar er geen compensatie voor is.
Een criterium kan een bepaalde groep meer beschermen dan een andere. De WIA biedt bij wet compensatie van verlies van verdiencapaciteit en om dat te bepalen wordt de nog te behalen verdiencapaciteit afgezet tegen de eerdere verdiencapaciteit. Een hoger inkomen kan dan leiden tot meer uitkering dan een lager inkomen (Witboek 20227; OCTAS 20231).

Beoordeling

Ervaren onrecht kan ook te maken hebben met de beoordeling. Een criterium dicteert enigermate wat moet worden vastgesteld en beoordeeld. In dat beoordelen zit speelruimte. De beoordeling van ziekte of gebrek is in principe bij alle typen criteria dezelfde, namelijk: wat kan deze persoon wel en niet, ondanks ziekte, en kan dit nog verbeteren en hoe dan? Dit zal niet veranderen door enkel een wijziging in criteria. Wel kan de beoordeling parallel aan het criterium worden veranderd.
In Nederland is het gebruikelijk om verzekeringsarts en arbeidsdeskundige in persoonlijk contact in te zetten voor informatieverzameling, beoordeling en aanzegging oordeel. De informatieverzameling kan ook worden gevraagd van anderen: de cliënt zelf, de behandelend arts, de bedrijfsarts, een SMV, een casemanager. Vervolgens kan eventueel deels op basis van dossier worden beoordeeld. De beoordeling zelf wordt in de literatuur en in de door ons bestudeerde landen2, 3, 4 vaak aan de (verzekerings-)arts gelaten. Soms wordt er echter een beperkte selectie of een gedeelte van de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door een arts gedaan of bevestigd.
De aspecten van werk waarop wordt beoordeeld verschillen sterk tussen typen criteria: minimale activiteiten, representatieve activiteiten, bepaalde functies, salaris dat in bepaalde functies wordt verdiend. Ook hier is diversiteit in de uitvoering mogelijk: welke activiteiten worden als relevant voor werk beoordeeld (vergelijk de vier aspecten van de Wajong), welke functies en hoeveel functies zijn nodig om verdiencapaciteit aan te nemen, enzovoort. Voor zover deze aspecten in andere landen worden beoordeeld gebeurt dat veelal door een casemanager.
Bij al deze mogelijkheden is het wel zaak voor ogen te houden dat ze alle een uitruil betekenen wat betreft legitimiteit, efficiency, rechtmatigheid en rechtsgelijkheid (Teulings et al. 19975). Het kan efficiënter, maar dan mogelijk minder rechtmatig en/of minder rechtsgelijk en/of minder legitiem, enzovoort. UWV probeert verschillende alternatieven uit in verband met de achterstanden (Evaluatie SMC 20236), maar over de mogelijke uitruil die in die experimenten plaatsvindt wordt niet gerapporteerd.

Verandering van criterium?

Bij het schrijven van dit artikel was nog niet bekend wat de OCTAS als oplossingsrichtingen zou gaan bieden en als u dit leest is dat mogelijk nog steeds het geval. Het is wel zaak dat de beroepsgroepen van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen proactief onderzoeken wat de implicaties zijn van de verschillende oplossingsrichtingen, zeker als deze gepaard gaan met voorstellen voor alternatieve arbeidsongeschiktheidscriteria.
Het implementeren van een nieuw criterium en/of een andere beoordeling vereist veel tijd en geld. Het criterium en de beoordeling moeten in beleid worden omgezet en geprotocolleerd om de rechtmatigheid en rechtsgelijkheid te bevorderen. Dan nog gaat het niet vanzelf goed omdat er hoe dan ook ruimte zal zitten in de individuele beoordelingen die door veel verschillende beoordelaars zullen worden gedaan. Implementatie vergt dan ook monitoring en bijsturing door een instantie met enige afstand tot de aansturing van de beoordelingen zoals indertijd door het College van Toezicht Sociale Verzekering.
Het effect van criterium en beoordeling wordt uiteindelijk bepaald in de praktijk, door verdere polisvoorwaarden, de uitvoering zelf (efficiency en aansturing van de inzet van mensen en middelen), de jurisprudentie en natuurlijk vooral door de arbeidsmarkt.

Referenties

1. OCTAS. Beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Den Haag 2023.

2. Petter D, Van Vilsteren M. Inzicht in arbeidsongeschiktheidsstelsels. UWV Amsterdam 2023.

3. Sören Brage, Annette de Wind, Francois Latil, Nerys Williams. Task support, delegation, and shifting in social security assessments in Europe. EUMASS 2019.

4. Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling. Rapport EY 2023.

5. Teulings AWM, van der Veen RJ, Trommel WA. Dilemma’s van sociale zekerheid. Een analyse van 10 jaar herziening van het stelsel van sociale zekerheid. VUGA 1997.

6. Marloes Lammers, Emma Klaasse, Menno de Vries. Evaluatie sociaal-medische centra. UWV Amsterdam 2023.

7. CNV, FNV, VCP. Witboek, Hardheden in de WIA, 2022.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.