Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Lexces verzamelt wetenschappelijke kennis

Het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) is opgericht voor het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis over beroepsziekten. Daarnaast speelt Lexces een belangrijke rol bij het beoordelen van causaliteit tussen ziekte en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk bij (ex-)werkenden die aanspraak maken op de regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten.
Medewerkers verwijderen asbesthoudende dakplaten
Per 1 juli 2022 is het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) van start gegaan. Lexces is een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties samenwerken om kennis en expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s voor werkenden te verzamelen, verder te ontwikkelen en te dissemineren onder de stakeholders.
Het Lexces speelt ook een uitvoerende rol bij de regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). Deze regeling verstrekt werknemers die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk een eenmalige financiële vergoeding. Daarmee draagt het Lexces actief bij aan de preventie en beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Omvang maatschappelijk probleem

In artikel 4.1b van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat in alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, de werkgever moet zorgen voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. De werkgever voldoet aan deze zorgplicht indien in het kader van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) de aard, mate en duur van de blootstelling van een bepaalde stof is beoordeeld, doeltreffende maatregelingen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van de blootstelling en preventieve maatregelingen zijn getroffen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen. Ondanks deze zorgplicht sterven er jaarlijks naar schatting 3000 (oud-)medewerkers aan de gevolgen van beroepsgebonden blootstelling aan gevaarlijke stoffen.1 Daarnaast draagt beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor circa 3 procent bij aan de totale ziektelast in Nederland. Dit correspondeert met een jaarlijkse zorguitgave van circa 1.1 miljard euro.2 Werkenden die getroffen worden door ziekte na blootstelling aan een gevaarlijke stof hebben niet alleen directe gezondheidsproblemen, maar ervaren vaak emotionele klachten en leven in financiële onzekerheid. Kortom, er is sprake van een urgent maatschappelijk probleem.

Pad naar oprichting Lexces

Onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) rapporteert dat minder dan 10 procent van de bedrijven met een RI&E waarin aandacht wordt besteed aan stoffen, zich houdt aan álle regels over de inventarisatie van de risico’s van gevaarlijke stoffen.3 Veel bedrijven voldoen dus niet aan de gestelde zorgplicht. Conform artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek hebben werknemers die ziek worden door hun werk recht op compensatie van de schade die ze lijden wanneer de werkgever zijn zorgplicht voor een veilige werkomgeving heeft geschonden. Om aanspraak te krijgen op dergelijke compensatie, dient de werknemer zijn/haar werkgever hiervoor aansprakelijk te stellen. Slechts een kleine groep werkenden die getroffen wordt door een beroepsziekte doet dit. En nog een kleinere groep werkenden krijgt hiervoor een passende compensatie. De processen die gericht zijn op schadevergoeding of tegemoetkoming vanuit werkgevers verlopen vaak moeizaam en stroperig. Daarom heeft de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten, onder leiding van Ton Heerts, een advies gebracht aan het ministerie van SZW om de rechtsgangmatige processen tot schadevergoeding of tegemoetkoming te vergemakkelijken. Naast het tot stand brengen van een tegemoetkomingsregeling, adviseert de commissie een verbetering van de kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde beroepsziekten. Daaropvolgend heeft de heer Bruno Bruins, in de hoedanigheid van verkenner, een advies aangeboden ter verbetering van deze kennisstructuur. Zo adviseert de heer Bruins om de beschikbare Nederlandse expertise op het gebied van stoffengerelateerde beroepsziekten te bundelen in een landelijk expertisecentrum ter ondersteuning van zorgprofessionals voor de preventie en behandeling van stoffengerelateerde beroepsziekten. De bundeling van krachten betreft een samenwerking tussen het Institute for Risk Assessment (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), de polikliniek Mens en Arbeid (PMA), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) – beide Amsterdam UMC – en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een netwerkorganisatie met de naam Lexces (lexces.nl).

Kerntaken

Lexces wordt het kenniscentrum voor preventie en beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten en heeft als ultiem doel dat geen enkele werknemer meer ziek mag worden door beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken heeft het Lexces een meerjarenprogramma ontwikkeld en de volgende kerntaken opgesteld:

1. Het bundelen, ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis op het gebied van stoffengerelateerde beroepsziekten;

2. Het uitvoeren van programma’s gericht op opleiding, preventie en vroegsignalering van beroepsziekten;

3. Het inzetten van kennis ter ondersteuning van het functioneren van de arbeidsgeneeskundige zorg voor betere preventie, diagnostiek en behandeling van stoffengerelateerde beroepsziekten;

4. In het kader van de uitvoering van de TSBregeling zal het Lexces met een deskundigenpanel, bij betrokkenen die aanspraak doen op deze regeling, beoordelen of er sprake is van een beroepsziekte die onder deze tegemoetkomingsregeling valt en het aannemelijk is dat de aandoening in overwegende mate het gevolg is van blootstelling aan een gevaarlijke stof.

In de eerste periode na oprichting komt het accent hoofdzakelijk te liggen op het bundelen, ontwikkelen en dissemineren van wetenschappelijk kennis. Het Lexces focust hierbij op de bouw van een data-infrastructuur door de beschikbare kennis en kennislacunes over stoffengerelateerde ziekten te verzamelen en verder te ontwikkelen. Als fundament voor deze data-infrastructuur is een 3D-matrix ontwikkeld. In deze matrix worden stoffen die beroepsziekten kunnen veroorzaken, uitgezet tegen de sectoren en beroepen waarin de medewerkers potentieel worden blootgesteld. De 3D-matrix (figuur 1) biedt inzicht in de beschikbare kennis en de kennislacunes, signaleert onderbelichte risico’s en zet nieuwe (potentiële) stoffen, blootstellingen of beroepsziekten op de kaart. Het Lexces streeft ernaar om de openstaande kennislacunes betreffende stoffengerelateerde beroepsziekten te vullen door onderzoek middels samenwerking van de deelnemende en aanpalende instituten en organisaties. Tevens draagt het Lexces zorg om deze kennis te dissemineren naar werknemers, werkgevers, (arbo-)professionals, maatschappelijke partijen en andere stakeholders om ziekte en gebrek door blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of beroepsziekten vroegtijdig op te sporen (primaire preventie), adequate interventies toe te passen bij klachten (secundaire preventie), en de behandeling van beroepsziekten te optimaliseren (tertiaire preventie). Onderdeel hiervan is het beheren en onderhouden van een website en het openstellen van een kennisloket stoffengerelateerde beroepsziekten in combinatie met de helpdesks van het NCvB en NKAL. Het expertisecentrum vervult daarnaast een sleutelrol in de opbouw van een netwerkstructuur voor arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen, medisch specialisten en arbeidshygiënisten.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-022-2028-z/MediaObjects/12498_2022_2028_Fig1_HTML.jpg

Figuur 1: Schets 3D-matrix.

Schade eenmalig compenseren

De Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten adviseert het ministerie voor SZW een financiële tegemoetkomingsregeling voor werkenden die het slachtoffer zijn van een stoffengerelateerde beroepsziekte om de (financieel) geleden schade eenmalig te compenseren en daarmee erkenning van hun beroepsziekten te bieden. Het Lexces zal een belangrijke rol spelen in de uitvoering van deze regeling TSB door zorg te dragen voor een oordeel van een deskundigenpanel van onafhankelijke specialisten op individuele TSB-aanvragen door (ex-)werknemers. Het aantal leden en de disciplines van de leden in het panel hangt af van de aandoening, maar bevat tenminste een medisch specialist, bedrijfsarts en arbeidshygiënist. In voorbereiding op deze regeling, heeft het NCvB, in samenwerking met de andere Lexces-partners, de opdracht gekregen om voor een eerste overzicht van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten te zorgen. Hierin zijn 15 aandoeningen vermeld (Tabel 14). Het Lexces is verantwoordelijk voor het onderhoud en de advisering over mogelijke uitbreidingen van deze lijst. Ook draagt het Lexces zorg om de inrichting en werkwijze van het deskundigenpanel en daarbij passende protocollen uit te werken. Deze protocollen zullen worden gebruikt door het deskundigenpanel om de causale relatie tussen deze beroepsziekten en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk te beoordelen en om vast te stellen of de aandoening te kwalificeren valt als beroepsziekte. Om op individueel niveau snel en betrouwbaar deze beoordeling te verrichten dient elk beroepsziekteprotocol de volgende criteria te bevatten:

Tabel 1: Overzicht ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten.

Ziekte Hoofdcategorie
Ziekte
Subcategorie
Prioritaire stoffen(groepen)
Bewezen causaliteit*
Populatie
Individueel
1. Contactdermatitis
1. Allergische contactdermatitis
Allergenen
+
+
2. Niet-allergische contactdermatitis
Oplosmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en schoonmaakmiddelen
Silica
+
+/?
2. Rinitis / rinosinusitus
3. Allergische rinitis /rinosinusitis
Allergenen
+
+
3. Astma
4. Allergisch astma
Allergenen
+
+
5. Niet-allergisch / irritant induced astma
RADS / Acute irritant induced
Isocyanaten
Houtstof
Lasrook
Oplosmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen, biociden, schoonmaakmiddelen
Biologisch / organisch stof
Individuele stoffen, die niet goed passen in de matrix
+
+/?
4. COPD en emfyseem
6. Chronische bronchitis COPD Emfyseem (incl. OB)(Toxische) (tracheo)bronchiolitis en pneumonitis
Lasrook
Silica
Metaalstof
Biologisch/organisch stof
Individuele stoffen, die niet goed passen in de matrix
+
?
5. Interstitiële longziekten
7. Silicose
Silica
+
+
8. Asbestose
Asbest
+
+
9. Pneumoconiose (overig)
Metaalstof
Allergenen
Individuele stoffen, die niet goed passen in de matrix
+
+/?
10. Extrinsieke allergische alveolitis / hypersensitivity Pneumonitis
Isocyanaten
Allergenen
Biologisch/organisch stof
+
+/?
6. Longkanker
11. Longkanker
Lasrook
Dieselmotoremissie
Oplosmiddelen
Silica
Metaalstof
Asbest
+
+/?
7. Blaaskanker
12. Blaaskanker
Dieselmotoremissie
Oplosmiddelen
+
?
8. Hematologische maligniteiten
13. Leukemie Lymfomen (non- hodgkinlymfoom, hodgkinlymfoom, et cetera)
Anders (multipel myeloom, myelodysplastisch syndroom)
Oplosmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en schoonmaakmiddelen
Cytostatica
+
?/-
9. Neusholte- en neusbijholtekanker Nasofarynx
14. Neusholte- en neusbijholtekanker Nasofarynx
Oplosmiddelen
Metalen
Houtstof
Individuele stoffen
+
+/?
Ziektebeelden waarvoor al een tegemoetkomingsregeling bestaat
Ad 5. Interstitiële longziekten
Ad 8. Asbestose
Asbest
+
+
10. Mesothelioom
15. Mesothelioom
Asbest
+
+
*Bewijslastclassificatie: (+) er is voldoende informatie of bewijslast aanwezig; (?) informatie niet volledig aanwezig of er is onvoldoende bewijslast; (-) er is onvoldoende informatie of bewijslast.

1. Criteria voor de medische diagnose,

2. Criteria voor (gezondheidsrelevante) blootstelling aan schadelijke stof(fen),

3. Criteria voor de diagnose beroepsziekte (samenhang tussen de diagnose en de blootstelling),

4. Criteria voor de medische ernst van de aandoening en evt. de sociaal-medische gevolgen (die richting kunnen geven voor preventie).

Rol SVB en ISBG

Naast het Lexces hebben de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG) een belangrijke rol in de uitvoer van de TSB. Deze instanties zullen nauw samenwerken bij de beoordeling van aanvragen. In de praktijk zal de werknemer zal zich wenden tot de SVB om aanspraak te maken op de TSB-regeling. Het ISBG draagt de verantwoordelijkheid om een geanonimiseerd zaakdossier op te stellen en aan te bieden aan het Lexces. Deze zal aan het deskundigenpanel een onafhankelijke beoordeling vragen aan de hand van de geformuleerde protocollen. Deze beoordeling zal worden teruggekoppeld aan het SVB waarna wel of niet tot een financiële tegemoetkoming wordt overgegaan.

Referenties

2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezond vooruitzicht. vtv2018.nl

3. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beroepsziekten in beeld – deel 2, 2021.

4. Voor LEC-SEB, 2022

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.