Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 449 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Aios-onderzoek

Worden slaapproblemen voldoende uitgevraagd? Dennis van der Lee onderzocht in hoeverre verzekeringsartsen rekening houden met slaapproblematiek bij de eerstejaars ziektewetbeoordeling van mensen die zijn uitgevallen met een burn-out of aanpassingsstoornis.1 Hij beoordeelde hiertoe 100 dossiers. In 57 ervan werden slaapproblemen gedocumenteerd; in 13 rapportages stond dat hier geen sprake van was, maar in de overige […]
Wet en ethiek

Ramkoers?

TBV bespreekt in principe elke uitgave een tuchtzaak tegen een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ook Medisch Contact maakt regelmatig melding van tuchtzaken tegen bedrijfsartsen. Rode draad in recent gepubliceerde uitspraken en de door Mark van de Laar besproken zaken is de onvoldoende geboden zorg door de bedrijfsarts en het gebrek aan reflectief vermogen. Werknemers mogen van […]

Groeiende interesse in technostress

Technostress gaat concreet over het gebruik van computer en smartphone, internet, e-mail, app’s en informaticatoepassingen op het werk. In research over technostress, zijn techno-overload, techno- invasion en techno-insecurity vaak gebruikte termen. Het technostressmodel is gebaseerd op Lazarus’ transactietheorie van stress uit de organisatiepsychologie, om de omstandigheden te benadrukken waaronder ICT-blootstelling negatief wordt ervaren. Digitalisering en […]

Hersenletsel

De overgrote meerderheid van patiënten met licht traumatisch hersenletsel zal in de eerste dagen tot weken restloos herstellen. Er is echter een belangrijke groep die nog langdurig posttraumatische klachten ervaart. In de (sub)acute fase is een activerende behandeling eventueel aangevuld met pijnstilling aangeraden. Het is van belang om zo snel mogelijk in het ziektebeloop patiënten […]

Verband met siliconen borstimplantaten

Er worden meerdere termen gebruikt voor dit ziektebeeld, waarvan de bekendste waarschijnlijk ASIA (Autoimmune/Autoinflammatory Syndrome Induced by Adjuvants) is. De criteria hiervan zijn echter niet specifiek toepasbaar in de kliniek voor vrouwen met borstimplantaten, maar worden bij een breder scala aan aandoeningen gebruikt, zoals bij klachten na vaccinaties. Andere, geschiktere benamingen zijn Breast Implant Illness, […]
Beroepsziekten

Signaleren en melden van beroepsziekten

De NVAB heeft hierover onlangs een standpunt1 geformuleerd (zie ook het kader Stappen bedrijfsarts). Dit zien wij als een pleidooi voor de missie van het NCvB: het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek van werkgebonden aandoeningen en het vaststellen en melden van beroepsziekten. Inspectie SZW doet eveneens een oproep om beroepsziekten beter in beeld […]
Wet en ethiek

Bepalen of adviseren?

Deze vragen zijn interessant en van praktisch belang, omdat nog weleens wordt gedacht dat wat de bedrijfsarts aangeeft, zonder meer moet worden opgevolgd. De bedrijfsarts is immers de medisch deskundige. De gedachte dat de bedrijfsarts bepaalt, kan ook worden afgeleid uit jurisprudentie. Zo staat in een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 11 juni 2020 […]

Wel doen en niet omzien?

Het maken van vijfjarenplannen lijkt voorbehouden aan totalitaire regimes. De voormalige Sovjet-Unie is ermee begonnen. En China en Noord-Korea doen het nog steeds. Daar is het een top-downproces: een klein groepje, laat ik dat het Politburo noemen, stelt het plan op en een grote zaal volgelingen bekrachtigt het onder langdurig applaus. Er is nauwelijks discussie. […]
Re-integratie

Nieuw zorgpad naar werk

Op dit moment wordt het genoemde zorgpad op haalbaarheid onderzocht. Daarnaast is voor 2022 tot en met 2025 een subsidie toegekend door ZonMw in het programma Verbetering kwaliteit poortwachterproces om de effectiviteit van dit zorgpad verder te onderzoeken met betrekking tot arbeidsparticipatie bij patiënten na een KP. Dit artikel beschrijft de inhoud en ervaringen tot […]

Si, señor silencioso

‘Niet dichtbij komen hoor. Je weet wat ik heb gezegd.’ Glimlachend kijk ik naar de jongen die voor onze haag ongeduldig op en neer springt. Terwijl de buurvrouw haar zoontje vermanend toe blijft spreken, tik ik onhandig de voetbal over de afscheiding. ‘Kun jij wel voetballen?’ ‘Nee, niet goed’, zeg ik eerlijk. Snel draait hij […]