Home Magazine In de praktijk

In de praktijk

Kennis en kwaliteit

Arbeidsgerichte zorg vanuit patiëntperspectief

Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde is ‘waardegedreven zorg' een relatief nieuw begrip: hoe en waar kan er binnen de arbeidsgerichte zorg waarde worden toegevoegd voor de patiënt? In Nederland is groeiende aandacht voor ‘waardegedreven zorg', een concept dat zich richt op het realiseren van uitkomsten die ertoe doen voor patiënten. Deze patiëntgerichte uitkomsten worden gebruikt voor leren en verbeteren van de zorg.
Wet en ethiek

Huisarts is geen bedrijfsarts

De klacht in deze tuchtzaak gaat over een huisarts die als arboarts werkzaam is bij een gecertificeerde arbodienst. Klaagster verwijt de arts onder meer dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door diagnoses te stellen en medicatiebeleid voor te stellen in plaats van klaagsters belastbaarheid te beoordelen. Tevens zou de supervisie niet op orde zijn.
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie vanuit juridisch perspectief: ‘Standpunt is toe aan opfrissing’

Het NVAB-standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts (hierna: NVAB-standpunt) beschrijft de randvoorwaarden van taakdelegatie. De wijze waarop taakdelegatie in de praktijk wordt toegepast is echter divers, mede doordat het standpunt een aantal aspecten van taakdelegatie niet of onvoldoende beschrijft. Ik zal hieronder een aantal van deze aspecten bespreken.
Re-integratie

Tweede spoor kan eerste spoor laten ontsporen

Ervaringen uit de arbeidsrevalidatie leren ons dat re-integratie het meest succesvol is als het gericht is op terugkeer in het eigen werk. Alle betrokkenen moeten zich inzetten voor een duurzame terugkeer in eigen werk, al dan niet met enige aanpassingen in verband met tijdelijke of blijvende beperkingen. Een niet concreet tweede spoor is verwarrend en kan het herstel belemmeren of zelfs ziekmakend zijn.
Wet en ethiek

Mediprudentie: ook voor en door bedrijfsarts

Mediprudentie is een manier om consensus te bereiken over wat in concrete, individuele situaties volgens de beroepsgroep de juiste beoordeling is. Het bevordert de kwaliteit en transparantie van de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming en de rechtsgelijkheid en -zekerheid voor cliënten. Er is meer: het 'werken' aan mediprudentie stimuleert verzekeringsartsen van elkaar te leren en elkaar te inspireren tot goed werk.

Knipperlichtentool PSR op het werk

In België is onder de auspiciën van de Federale Overheid van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een praktisch instrument ontwikkeld ter ondersteuning van onder meer arbeidsartsen en hun multidisciplinaire teams die psychosociale risico's op het werk opvolgen.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Inzet van symptoom- validiteitstesten

Bij claimbeoordelingen in het kader van de sociale verzekering kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen geconfronteerd worden met uitkomsten van symptoomvaliditeitstesten (SVT-en) die wijzen op simuleren van de geclaimde klachten en beperkingen in het functioneren. Een goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen van deze instrumenten is belangrijk, omdat overdrijven van klachten en onderpresteren kunnen voortkomen uit een (onbewust) intrapsychisch proces in plaats van vanuit simuleren.