TBV nr. 5, 2021

  Is er nog voldoende ruimte voor preventie? De bedrijfsarts in de knel | Tool bij de begeleiding van werknemers met autisme | België: Het ziektebriefje is niet meer van deze tijd | De herziene richtlijn Contacteczeem toegelicht

  Hoe te handelen bij een inadequate behandeling?

  De Gezondheidsraad stelde in haar rapport Beoordelen, behandelen, begeleiden van 22 juli 2005 dat de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming ondersteund en verder ontwikkeld kon worden door de opbouw van 'mediprudentie'. Zij verstond daaronder 'een voor alle betrokkenen bij het beoordelingsproces toegankelijke verzameling van schriftelijk vastgelegde, goed beargumenteerde, gewogen en becommentarieerde claimbeoordelingsbesluiten'.

  Chronische stress vergroot gezondheidsverschillen

  Expertisecentrum Pharos probeert bij te dragen aan het verminderen van gezondheidsverschillen in relatie tot sociaaleconomische status. De kernboodschap van Leven met ongezonde stress is dat veel mensen die maatschappelijk niet goed mee kunnen komen onder chronisch hoge stress staan en mede daardoor minder gezond zijn.

  ‘Werk maken van functioneren’

  Bedrijfsarts Corné Roelen bekleedt sinds augustus vorig jaar namens de Stichting Arbo Unie Nederland de leerstoel Bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij richt zich in het bijzonder op verzuim en werkfunctioneren. Een gesprek over de loopbaan, drijfveren en ambities van een wetenschapper die absoluut bedrijfsarts wil blijven. "Ik vind het essentieel om mijn spreekuren te blijven doen."

  Focus op arbeidsrevalidatie

  Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde besteedt een themanummer aan arbeidsparticipatie in de revalidatiegeneeskunde. Dit nummer bevat een aantal artikelen met steeds een deelaspect van de arbeidsrevalidatie.

  Lifting success of Trunk Exoskeletons

  Promoveren op het nut van een exoskelet voor patiënten met rugklachten klinkt als een zware taak, desalniettemin zette Saskia Baltrusch haar schouders eronder. Zij ging als promovenda bij revalidatiecentrum Heliomare aan de slag waar zij de potentiële effectiviteit van het gebruik van een exoskelet voor preventie van lage rugpijn, arbeidsre-integratie en revalidatie heeft bestudeerd.

  Boekevenement Zinvol Ziek

  Lynn Formesyn1 schreef als ervaringsdeskundige het boek Zinvol ziek. TBV was 9 maart 2021 present op een eerste Zoom-boekgesprek en vat de kritiek op en de aanbevelingen voor de Belgische sociale verzekeringsartsen en beleidsmakers samen.

  COVID-19-vaccin en productaansprakelijkheid

  Het antwoord op de COVID-19-pandemie zijn therapeutische maatregelen en vaccinatie. Maar wat als er iets mis blijkt met een vaccin? Wie is aansprakelijk? Wie betaalt de schade? Miste u de WVV1 bijscholing voor Vlaamse verzekeringsartsen COVID-19, vaccinaties en aansprakelijkheid, hoever reiken de juridische implicaties? TBV vatte de bijdrage van Prof. Verhoeven samen.

  De bedrijfsarts in de knel

  De bedrijfsarts heeft te maken met veel belangen en belanghebbenden, en met veel regels en procedures. De vraag is of de rol van de bedrijfsarts door deze juridisering niet in de knel komt en of dit ten koste gaat van de taakuitoefening.

  Cao 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

  Om de COVID-19-pandemie in te dijken heeft de Belgische overheid een uitzonderlijke inspanning gevraagd aan al wie kan telewerken. Dit langdurig niet-vrijwillig telewerken kreeg in januari 2021 een wettelijk kader. TBV belicht de bijdrage van Brecht Stalmans1 over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis2. Die bijdrage was onderdeel van de webinar op 5 maart 2021, georganiseerd door FOD WASO3, en bood inspiratie aan meer dan 700 deelnemers, onder wie arbeidsartsen.

  Occupational and Environmental Lung Disease

  Eind 2020 is het boek Occupational and Environmental Lung Disease verschenen van de European Respiratory Society (ERS). Beroepslongziekten zijn niet zoals andere longziekten alleen het domein van patiënt, huisarts en longarts. Bij beroeps- longziekten moet de bedrijfsarts beslissen over doorwerken of stoppen met werken en samenwerken met andere arboprofessionels en werkgever voor een optimale aanpak.

  WerkWeb-Autisme

  Voor werkenden met een autismespectrumstoornis (vanaf nu autisme) is het vaak niet eenvoudig om zich staande te houden in de huidige arbeidsmarkt. Net als voor iedereen, is het hebben van betaald werk voor hen een belangrijke waarde in het leven. Het is daarom belangrijk om hen te ondersteunen in het proces van vinden en behouden van werk. Vanuit die visie is de afgelopen jaren de website www.​werkwebautisme.​nl ontwikkeld door een consortium van kennis- en praktijkpartners, samen met mensen die zelf autisme hebben (kader 1). In dit artikel brengen we deze website onder de aandacht van bedrijfs- en verzekeringsartsen door informatie te delen over de ontwikkeling en de inhoud ervan.

  Het ziektebriefje is niet meer van deze tijd

  Bij ziekte wordt in België vaak een ziektebriefje of doktersverklaring gevraagd om de afwezigheid van het werk te staven. Die justifiëring wordt in een eerste ziektemaand vaak geëist door de werkgever, die instaat voor 1 maand loondoorbetaling. Na die maand is een arbeidsongeschiktheidsattest nog steeds aan de orde, maar is het de sociale zekerheid die een lager vervangingsinkomen voorziet: de werknemer valt terug op 60 procent van het laatst verdiende loon.

  Beroepscontacteczeem: een zorg voor de werknemer, een taak voor ons

  Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was bij veel werkenden al sprake van deze hoge huidbelasting en daarmee een verhoogd risico op contacteczeem.

  Veertig jaar Arbeid en Gezondheid (1)

  Klager boos op bedrijfsarts: klacht ongegrond

  Hoewel een bedrijfsarts niet professioneel de medische informatie behorend bij de WIA-aanvraag heeft afgehandeld, is de klacht die de betreffende werknemer aan het regionaal tuchtcollege heeft geformuleerd ongegrond verklaard. Feiten, klacht en verweer en overwegingen van het regionaal tuchtcollege worden hieronder samengevat. Opvallend is de nauwe blik van het tuchtcollege op de geformuleerde klacht terwijl op meerdere punten de professionaliteit te wensen overlaat.