Home 2022

Laatste artikelen

Kennis en kwaliteit

Congresverslag VG-dagen 2022

Op 2, 3 en 4 november stonden de jaarlijkse Verzekeringsgeneeskundige Dagen (VG)-dagen weer op het programma in Almere. De VG-dagen werden op woensdagavond geopend door congresvoorzitter Harrie Veneman.Veneman benadrukte tijdens de opening dat ‘evidence’ nodig is om ook in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts een besluit te kunnen nemen. Hij was dan ook verheugd dat het publiek deze avond meegenomen zou worden in de wereld van de wetenschap.
Kennis en kwaliteit

De ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers: beroepsverschillen en de rol van gezondheidsgedrag

Er is sprake van een wereldwijde epidemie van het metaboolsyndroom (MetS). Dit vergroot het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Mensen worden geclassificeerd met het metaboolsyndroom als zij drie of meer van de volgende componenten hebben: hypertensie, abdominale obesitas, verhoogde bloedglucose, verhoogde triglyceriden en verlaagd HDL-cholesterol. Wij onderzochten of de ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers verschilt per beroepsgroep en of gezondheidsgedrag de verschillen kan verklaren.

Wilt u even een kruisje zetten?

'Het Philipsconcern, groot geworden met gloeilampen, zegde ooit de verlichting vaarwel en ging zich concentreren op electronica voor medische doeleinden. Nu, vele jaren verder, houd ik de adem in. Want er zijn problemen met de CPAP-apparaten. Slaapapneupatiënten zouden schadelijke schuimdeeltjes kunnen inademen. De kosten van de terugroepactie belopen vele miljoenen. Hoe moeten de patiënten nu verder zonder apparaat? Ademloos volg ik de ontwikkelingen. Het laatste nieuws is dat 4000 werknemers hun baan gaan verliezen. Harde tijden voor Philips.'
TBV congres - Post 2 - hand- en polsklachten

Hand- en polsklachten: wat is er aan de hand?

Hand- en polsklachten komen vaak voor in de Nederlandse bevolking, ongeveer 125 per 1000 personen. Deze klachten nemen toe met de leeftijd. Een beperkt deel van de mensen komt met de klachten bij de huisarts. Met een incidentie voor polsklachten is dat 4,7/1000 per jaar en voor hand-vingerklachten 7,8/1000 per jaar. De klachten houden lang aan. Slechts 42% is na één jaar volledig hersteld. Meest voorkomend zijn artrose, zenuwbeklemming, tenosynovitis, ganglion en reumatoïde artritis.

‘De kwaliteit van mijn rapportages wordt er beter door en het leidt tot meer uniformiteit’

De komende periode besteedt TBV-online extra aandacht aan collega's die zich naast hun dagelijkse taken inzetten voor het werkveld in aanvullende functies. Deze keer: verzekeringsarts Bart van Schendel.

Verandering in slaapkwaliteit bij deelnemers multidisciplinair behandeltraject gericht op chronische pijn

Slaapstoornissen worden gedefinieerd als ‘stoornis in het slaap-waakpatroon’, zoals slapeloosheid of insomnie, het obstructiefslaapapneusyndroom, het rustelozebenensyndroom (‘restlesslegssyndrome’), nachtelijke kuitkrampen, het vertraagde slaapfasesyndroom en narcolepsie. Karolin Oldenburg, aios bedrijfsgeneeskunde bij Zorg van de Zaak deed een prospectieve cohort-onderzoek naar deelnemers aan een multidisciplinair behandeltraject gericht op chronische pijn en hun slaapkwaliteit.
Covid-19

Covid-19-infectie

De re-integratie na een covid-19-infectie stagneerde ongeveer een jaar na ziekmelding. Belemmerende factoren hadden te maken met ervaren onrecht en frustratie over de wet- en regelgeving. Na het wegnemen van deze factoren kwam energie vrij om uiteindelijk weer volledig te kunnen terugkeren in het eigen werk.
Re-integratie

Tweede spoor kan eerste spoor laten ontsporen

Ervaringen uit de arbeidsrevalidatie leren ons dat re-integratie het meest succesvol is als het gericht is op terugkeer in het eigen werk. Alle betrokkenen moeten zich inzetten voor een duurzame terugkeer in eigen werk, al dan niet met enige aanpassingen in verband met tijdelijke of blijvende beperkingen. Een niet concreet tweede spoor is verwarrend en kan het herstel belemmeren of zelfs ziekmakend zijn.
Psychische aandoeningen

Psychische klachten en langdurig verzuim

Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak van langdurig verzuim. Wij onderzochten de relatie tussen psychosociale werkomstandigheden en psychisch langdurig verzuim. En ook of factoren zoals distress, burn-out, bevlogenheid, werkvermogen en werksatisfactie mediatoren zijn tussen de psychosociale werkomstandigheden en het psychisch langdurig verzuim.
Beroepsziekten

Lexces verzamelt wetenschappelijke kennis

Het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) is opgericht voor het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis over beroepsziekten. Daarnaast speelt Lexces een belangrijke rol bij het beoordelen van causaliteit tussen ziekte en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk bij (ex-)werkenden die aanspraak maken op de regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten.