TBV magazine nr. 6, 2023

  Multipal chemical sensitivity? | Verplichte beroepsziekte-analyse | WIA-aanvragers met kanker | Fysieke belasting bij hielspoor | Verwachte verzuimduur en ervaren gezondheidstoestand belangrijkste voorspellers voor herstel

  Durven

  Bewegen na de diagnose kanker? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je kanker hebt heb je wel wat anders aan je hoofd dan bewegen. Toch is bewegen belangrijk bij het herstel.

  Vele checklists

  Dit boek lees je als bedrijfs- of verzekeringsarts in de eerste plaats voor jezelf. De beroepsrelevante info over burn-out en het effect van telewerk op het professionele welzijn is mooi meegenomen.

  Oude tijden, nieuwe tijden

  De tijd vliegt, de zomer is alweer voorbij. Hoewel deze periode traditioneel een rustige tijd is met weinig nieuws, was dat dit jaar anders. Nieuwsapps berichtten regelmatig over weersextremen in Europa en ook wereldwijd. Over het Oekraïense zomeroffensief en de dood van Wagnerbaas Prigozhin. Maar ook dichterbij huis hadden we nieuwswaardige ontwikkelingen. Dit keer geen nieuwspauze tijdens het zomerreces.

  ‘En wat doe jij?’

  Werk/Gezondheid werd eind mei gepresenteerd in het Belgische Leuven op een studiedag van de Wetenschappelijke Vereniging Verzekeringsgeneeskunde1 over psychische arbeidsongeschiktheid.

  Doen of niet doen

  Zolang ik hem nog niet geopend had, kon het nog alle kanten op. Nog even wat treuzelen, snel nog wat anders doen. Wat zou het deze keer worden? Weer een afwijzing? Met een vertrouwd bonkend hart opende ik de e-mail: 'Voordat we verder kunnen met het peerreview-proces hebben we uw schriftelijke verklaring nodig dat noch ChatGPT, noch enig ander kunstmatig intelligentieprogramma gebruikt is voor welk deel van de paper dan ook.' Zucht...

  WIA-aanvragers met kanker

  Henk-Jan Boersema schrijft in TBV 9-10 van november 2021 over zijn studie, die aan het licht brengt dat 39,4 procent van de WIA-aanvragers een beperkte duurbelastbaarheid heeft. Zijn huidige onderzoek is hierop een vervolg, maar nu vanuit patiënten met kanker.

  Arts voorwaardelijk geschorst

  Het centraal tuchtcollege heeft een arts, werkzaam als bedrijfsarts, voorwaardelijk geschorst. Naast het feit dat hij geen supervisie had geregeld, heeft de arts onvoldoende zorg verleend door onzorgvuldig te zijn in de verslaglegging van zijn bevindingen.

  Ongeschikt voor militaire dienst

  Bij verzuim van een militair loopt het re-integratietraject op basis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in tijd parallel aan het militaire geneeskundig onderzoek (MGO). Dit artikel legt bloot dat geschiktheid voor reguliere (civiele) arbeid niet noodzakelijkerwijs betekent dat betrokkene kan terugkeren naar eigen (militaire) werkzaamheden.

  Bedrijfsarts biedt onvoldoende supervisie

  Werkhervatting na ingreep aan pols

  Dr. Joris Teunissen verdedigde half april aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift A long story short - Outcomes of ulna shortening osteotomy. Zijn (co-)promotoren waren prof. dr. Dietmar Ulrich, prof. dr. Steven Hovius, prof. dr. Ruud Selles en dr. Brigitte van der Heijden.

  ‘Angst kan oorzaak én gevolg zijn’

  Biopsychosociale factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van long covid én het genezen ervan, blijkt uit onderzoek van verzekeringsarts Colin Cordemans. Zo zijn depressie en angst voorafgaand aan het doormaken van covid-19 goede voorspellers voor het ontwikkelen van langdurige klachten na covid-19. Empathie en geruststelling daarentegen, zijn cruciale componenten om patiënten naar herstel te begeleiden.

  Verplichte beroepsziekte-analyse

  Jaarlijks ontstaan naar schatting van TNO zo'n 447.900 nieuwe gevallen van beroepsziekten waarvan zo'n 407.300 onder de werkzame beroepsbevolking.1 Om dit terug te dringen dient er meer ingezet te worden op preventie door bedrijfsartsen, werkgevers en de overheid. Daarom pleiten wij ervoor dat preventie en een gedegen analyse naar werkgerelateerde aandoeningen en beroepsziekten, net als de toets op het re-integratieverslag, verplichte onderdelen worden van de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim.

  FML en inzetbaarheidsprofiel

  De FML (functionele mogelijkhedenlijst) is geen instrument voor de bedrijfsarts. De FML is een methodiek van het UWV behorend bij het CBBS (claimbeoordelings- en borgingssysteem). Bedrijfsartsen kunnen de arbeidsbelastbaarheid voor re-integratie beter beschrijven aan de hand van een inzetbaarheidsprofiel. Er zijn bedrijfsartsen die dit niet weten. Daarom dit korte artikel voor de dagelijkse praktijk.

  Bedrijfsarts mist professionele distantie

  Een bedrijfsarts krijgt een berisping voor onprofessioneel gedrag. Het centraal tuchtcollege oordeelde anders dan het regionaal tuchtcollege over de klacht dat de bedrijfsarts zich niet had moeten laten leiden door persoonlijke frustraties en zich in meer neutrale bewoordingen over klager had moeten uitlaten.

  Blik op multiple chemical sensitivity(MCS)

  Huid- en slijmvliesklachten worden geregeld toegeschreven aan externe factoren in de (werk)omgeving. Beschreven wordt een casus waarin de klachten uiteindelijk konden worden toegedicht aan een nocebo-effect. Behandeling hiervan, evenals van de onderliggende oorzaken, leidde tot verdwijning van de klachten en volledige re-integratie in eigen werk.

  Blootgesteld aan 50 Hz-magnetische velden

  Vertonen werknemers die regelmatig op het werk worden blootgesteld aan relatief sterke 50 Hz-magnetische velden meer DNA-schade? Dr. Giovani Vandewalle zocht het uit in het kader van een scriptie arbeidsgeneeskunde, begeleid door dr. Philippe Landmeters (co-promotor, Mensura EDPBW) en prof. dr. Lutgart Braeckman (promotor, Universiteit Gent).

  Fysieke belasting bij hielspoor

  Begin 2023 is in PubMed gezocht naar werkgebonden risicofactoren voor hielspoor. Drie relevante publicaties met ruim 3000 deelnemers vormen de basis voor een nieuwe aanbeveling voor de praktijk. Werknemers en werkgevers wordt meegegeven dat langdurig staan en/of lopen risicofactoren zijn voor pijnlijke voeten. Idealiter moeten alle werknemers tijdens het werk regelmatig zitten om de fysieke belasting op de voeten te verkleinen.

  Belangrijkste voorspellers voor herstel

  De zelfverwachte verzuimduur en ervaren gezondheidstoestand blijken de belangrijkste voorspellers voor herstel binnen 13 weken onder zieke werklozen. Zo komt voort uit een studie onder 9720 UWV-cliënten.